1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر خورانیدن پیشسازهای گلوکز بهصورت سرک بر عملکرد و شاخصهای دمایی بدنی در گوسالههای نر هلشتاین تحت تنش حرارتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تنش حرارتی، میانگین افزایش وزن روزانه، مادهی خشک مصرفی، پیشساز گلوکز، گوساله نر
سال 1395
مجله پژوهش هاي توليدات دامي
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی حسین یزدی ، حمید امانلو ، حمیدرضا میرزایی الموتی ، محمد طاهر هر کی نژاد ، ابوالقاسم نبی پور ، احسان محجوبی

چکیده

آزمایشی برای ارزیابی اثرات یک مکمل بر پایه گلیسرول روی مادهی خشک مصرفی و رشد در گوسالههای نر هلشتاین در 163 کیلوگرم) به /64±30/ طول شرایط تنش حرارتی کنترل شده طراحی شد. قبل از شروع آزمایش، گوسالهها ( 14 رأس، 05 مدت هفت روز در شرایط دمای طبیعی قرار گرفتند (دوره اول). در طول این دوره، مادهی خشک مصرفی و فراسنجههای تولیدی اندازهگیری و بهعنوان کواریت برای دوره تنش حرارتی بعدی استفاده شدند. یک الگوی تنش حرارتی چرخشی به مدت 21 روز 39 درجه سانتیگراد در روز مشاهده شد. در طول دوره دوم، نیمی از / 29 تا 7 / ایجاد شد که دامنه درجه حرارت روزانه از 1 گوسالههای تحت تنش حرارتی (هفت رأس) جیره کنترل و نیمی دیگر جیره کنترل مکمل شده ( 300 گرم در روز) با یک محصول شامل پیشسازهای گلوکونئوژنیک دریافت کردند. در طول هر دوره مادهی خشک و آب مصرفی بهطور روزانه اندازهگیری شدند. تعداد تنفس و درجه حرارت راست روده بهصورت روزانه در ساعتهای شش، 11 صبح و سه بعد از ظهر ثبت شدند. جیره هیچ تأثیری روی مادهی خشک مصرفی نداشت. اگر چه تنش حرارتی بهطور معنیداری رشد را کاهش داد، اما خورانیدن مکمل گلوکزا افزایش وزن بدن را تحت تأثیر قرار نداد. خورانیدن مکمل گلوکزا تعداد تنفس در ساعت سه بعد از ظهر را کاهش داد نتایج نشان میدهد که مکمل گلوکزا عملکرد گوسالههای نر هلشتاین در حال رشد در طول تنش حرارتی را بهبود .(P<0/0131) نبخشید.