1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه مصرف مواد معدنی میکرو در شیر با دو منبع متفاوت بر عملکرد، پارامترهای خونی، رشد اسکلتی، و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاین
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
مینرال، منبع معدنی، منبع آلی، رشد، گوساله شیرخوار، سیستم ایمنی
سال 1400
پژوهشگران مهدی کاظمی بنچناری ، مهدی حسین یزدی ، مهدی میرزائی (علوم دامی) ، مقداد جهانی مقدم ، حامد خلیلوندی ، احسان محجوبی ، مرتضی حسینی غفاری

چکیده

تحقیقات نشان داده اند که تغییر سطح مواد معدنی می تواند بر رشد گوساله های شیرخوار به ویژه در دو ماهه اول رشد داشته باشند. اما پژوهش کمتری در رابطه با منبع مواد معدنی مصرف شده در گوساله های شیرخوار انجام شده است. در آزمایش حاضر مصرف منبع معدنی و آلی مربوط به عناصر کم مصرف در گوساله های شیرخوار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. تعداد 48 راس گوساله با میانگین وزن 2/41 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار قرار گرفتند. فاکتورهای مربوط به آزمایش شامل سه تیمار و هر کدام با 16 تکرار گوساله به صورت زیر بود؛ (1) شاهد که حاوی هیچ ماده افزودنی معدنی نبود؛ (2) تیمار مصرف کننده مینرال با منبع معدنی (سولفات) (3) تیمار مصرف کننده مینرال با منبع آلی. گوساله ها در روز 63 از شیر گرفته شدند و مطالعه در روز 83 به پایان رسید و 20 روز بعد شیرگیری پارامترهای متفاوت رشد و تغییرات وزن پایش شدند. مصرف استارتر در گوساله ها تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفتند. تغییرات وزن و رشد تغییرات جزئی با استفاده از منابع متفاوت مینرال داشتند. پارامتر اسکور مدفوع تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. سیستم ایمنی در گوساله هایی که مصرف مینرال با منبع آلی داشتند بهبود داشت و در بین دو تیمار شاهد و تامین مینرال از منبع معدنی تغییری نداشت. سلول های خونی مربوط به گوساله ها نیز در بین تیمارها تفاوت چندانی نشان ندادند و فقط در گلبول های سفید تغییر جزئی به نفع مصرف مواد معدنی مشاهده شد. بررسی نمونه ادرار نیز نشان داد که ترکیبات ادراری و ساخت پروتئین میکروبی در این گوساله ها تحت تاثیر قرار نگرفت. به طور خلاصه نتایج آزمایش نشان داد که منبع مصرفی مینرال در آزمایش حاضر تاثیر چندانی بر مصرف خوراک و یا پارامترهای عملکرد نداشته است اما با تاثیر مینرال تامین شده از منبع آلی بر سیستم ایمنی می تواند بر رشد حیوان در دوره پس از شیرگیری تاثیر مثبت داشته باشد که بر همین اساس جمع آوری اطلاعات از دام های مصرف کننده منبع آلی مینرال در آینده نیز می-تواند در تحلیل بهتر نتایج کمک نماید.