1403/03/29
مهدی میرزائی (علوم دامی)

مهدی میرزائی (علوم دامی)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1445-2986
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57004439300
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم دامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
اثرات اندازه قطعات و منبع علوفه بر عملکرد و فراسنجههای تخمیر شکمبه ای گوساله های شیرخوار هلشتاین موسی عربی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی کاظمی بنچناری، حسین امیدی میرزایی، مهدی حسین یزدی (1401)
فراتحلیل ارتباط چندشکلی ژن های DGAT1 و لپتین با برخی صفات کمی و کیفی تولید شیر در گاوهای شیری مرجان قربانی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1400)
Effects of different planes of milk feeding and milk total solids concentration on growth, ruminal fermentation, health, and behavior of late weaned dairy calves during summer رویا شیاسی سردوآبی، مسعود علیخانی، فرزاد هاشم زاده، محمد خوروش، مهدی میرزائی (علوم دامی)، جیمز کا درکلی (1400)
Milk feeding quantity and feeding frequency: effects on growth performance, rumen fermentation and blood metabolites of Holstein dairy calves Aezam Jafari, arash azarfar, Gibson M. Alugongo, Gholam Reza Ghorbani, Mehdi Mirzaei, Morteza Hosseini Ghaffari, James K. Drackley, Zhijun Cao, hosein omidi mirzaei, Amir Fadayifar (2021)
Effects of wheat straw particle size as a free-choice provision on growth performance and feeding behaviors of dairy calves Naghme Bagheri, Ali Asadi Almoti, Mohammad Ali Norouzian, Mehdi Mirzaei, Morteza Hosseini Ghaffari (2021)
اثر یونجه درجیره آغازین برعملکرد گوساله های شیرخوارتغذیه شده با الگوی شیردهی کاهشی حسین امیدی میرزایی، حسن رفیعی، محسن دادار، مهدی میرزائی (علوم دامی)، آرش آذرفر (1399)
Effects of physical forms of starter and milk allowance on growth performance, ruminal fermentation, and blood metabolites of Holstein dairy calves Aezam Jafari, arash azarfar, Gholam Reza Ghorbani, Mehdi Mirzaei, mohammad ajmalkhan, Morteza Hosseini Ghaffari, Abbas Pakdel, hosein omidi mirzaei (2020)
Effects of a Grain Source (Corn Versus Barley) and Starter Protein Content on Performance, Ruminal Fermentation, and Blood Metabolites in Holstein Dairy Calves Mehdi Kazemi bonchenari, Mehdi Mirzaei, Mehdi Hossein Yazdi, Mohammad Hossein Moradi, Mahdi Khodaei Motlagh, adel pezeshki (2020)
Effects of step-down weaning implementation time on growth performance and blood metabolites of dairy calves Mehdi Mirzaei, Hassan Khanaki, Mehdi Kazemi bonchenari, mohammad ajmalkhan, Amirhossein Khaltabadi Farahani, Morteza Hosseini Ghaffari, Mehdi Hossein Yazdi (2020)
اثر متقابل منابع غله و علوفه جیره بر عملکرد و رفتارهای تغذیه ای گاوهای شیری مرتضی نعمتی، فرزاد هاشم زاده، غلامرضا قربانی، ابراهیم قاسمی، محمد خوروش، مجید سواری، مصطفی نظری دولت آبادی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1399)
Effects of linseed oil and rumen-undegradable protein: rumen-degradable protein ratio on performance of Holstein dairy calves Mehdi Kazemi bonchenari, Mahdi Dehghan Banadaki, Farshid Fatahnia, Ali bahmanpoor saleh, Meghdad Jahani Moghadam, Mehdi Mirzaei (2020)
اثر متقابل منبع دانه غلات و اندازه ذرات علوفه یونجه بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای، رشد اسکلتی و فراسنجه های خونی گوساله های شیری هلشتاین علی بهمن پور صالح، فرشید فتاح نیا، مهدی میرزائی (علوم دامی)، گلناز تاسلی، حمیدرضا میرزایی الموتی (1398)
مقایسه تاثیر دانه جو با ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، محمد حسین مرادی، یدالله محرمی (1397)
Performance, nutritional behavior, and metabolic responses of calvessupplemented with forage depend on starch fermentability somayeh mojahedi, mohammad khorvash, Gholam Reza Ghorbani, Ebrahim Ghasemi, Mehdi Mirzaei, farzad hashemzadeh (2018)
Interaction between the physical forms of starter and forage sourceon growth performance and blood metabolites of Holstein dairy calves hosein omidi mirzaei, arash azarfar, ali kiyani, Mehdi Mirzaei, Morteza Hosseini Ghaffari (2018)
اثر سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم قوچ پس از انجماد-ذوب مبینا پویا، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1396)
Effects of preweaning total plane of milk intake and weaning age on intake,growth performance, and blood metabolites of dairy calves Mehdi Mirzaei, naser dadkhah, babak baghban zadeh nobari, ali agha tehrani, majid eshraghi, Morteza Hosseini Ghaffari, Roya Shiasi-Sardoabi, mahdi imani (2018)
اثرات متقابل سطح و منبع پروتئین عبوری با فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری مجید سواری، محمد خوروش، حمید امانلو، غلامرضا قربانی، ابراهیم قاسمی، فاضل محمدی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1396)
Effects of forage provision to dairy calves on growth performanceand rumen fermentation: A meta-analysis and meta-regression mahdi imani, Mehdi Mirzaei, babak baghban zadeh nobari, Morteza Hosseini Ghaffari (2017)
تغذیه ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجه های خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی خدایی مطلق، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1395)
ارزیابی تغذیه ذرت آسیاب ریز در برابر ورقه شده با بخار بر میزان تولید و ترکیب شیر و برخی فراسنجههای خونی در گاوهای هلشتاین اوایل شیردهی مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی خدایی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی (1395)
تأثیر مقدار یونجه خشک و جایگزینی دانه ذرت با سایر غلات در خوراک آغازین بر عملکرد گوسالههای هلشتاین قبل و پس از شیرگیری - فراتحلیل مهدی میرزائی (علوم دامی)، علی صادقی سفید مزگی، محمد خوروش، غلامرضا قربانی، پیروز شاکری (1395)
Effect of different alfalfa hay levels on growth performance,rumen fermentation, and structural growth of Holstein dairy calves morteza nemati, Hamid Amanlou, mohammad khorvash, Mehdi Mirzaei, Behnam Moshiri, Morteza Hosseini Ghaffari (2016)
Interactions between the physical form of starter (mashedversus textured) and corn silage provision on performance,rumen fermentation, and structural growth of Holstein calves Mehdi Mirzaei, mohammad khorvash, Gholam Reza Ghorbani, Mehdi Kazemi bonchenari, Ahmad Riasi, Morteza Hosseini Ghaffari, Behnam Moshiri, Aboulfzal Soltani (2016)
Effects of forage offering method on performance, rumenfermentation, nutrient digestibility and nutritional behaviour inHolstein dairy calves Abolfazl ebn ali, mohammad khorvash, Gholam Reza Ghorbani, Amir hosein mahdavi, Mohammad malekkhahi, Morteza Hosseini Ghaffari, adel pezeshki, Mehdi Mirzaei (2016)
Effects of the step-up/step-down and step-down milkfeeding procedures on the performance, structural growth,and blood metabolites of Holstein dairy calves hosein omidi mirzaei, mohammad khorvash, Gholam Reza Ghorbani, Behnam Moshiri, Mehdi Mirzaei, Morteza Hosseini Ghaffari, adel pezeshki (2015)
Rumen fermentation, blood metabolites, and growth performanceof calves during transition from liquid to solid feed: Effectsof dietary level and particle size of alfalfa hay morteza nemati, Hamid Amanlou, mohammad khorvash, Behnam Moshiri, Mehdi Mirzaei, Morteza Hosseini Ghaffari, mohammad ajmalkhan (2015)
The effect of restricted milk feeding through conventional or step-down methods with or without forage provision in starter feed on performance of Holstein bull calves1 daneyal daneshvar, mohammad khorvash, Ebrahim Ghasemi, Amir hosein mahdavi, Behnam Moshiri, Morteza Hosseini Ghaffari, adel pezeshki, Mehdi Mirzaei (2015)
Effects of supplementation level and particle size of alfalfa hayon growth characteristics and rumen development in dairycalves Mehdi Mirzaei, mohammad khorvash, Gholam Reza Ghorbani, Mehdi Kazemi bonchenari, Ahmad Riasi, J.J.G Van Den Brone, Abolghasem Nabipour (2014)
تاثیر تغذیه سطوح مختلف علوفه یونجه پودر شده بر عملکرد، تخمیر و توسعه شکمبه گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، محمد خوروش، غلامرضا قربانی، مهدی کاظمی بنچناری، احمد ریاسی، حامد بیرانوند (1393)
مقاله ارائه‌شده
متاآنالیز (فراتحلیل) ارتباط بین چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 با درصد پروتئین شیر در گاوهای شیری مرجان قربانی، محمد حسین مرادی، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1397)
بررسی افزایش سطح پروتئین قابل تجزیه در شکمبه و یا پروتئین عبوری دراوایل شیردهی در گاوهای تغذیه شده با دانه ذرت رضوان افشار هزارخانی، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، طاهره رحمتی (1397)
Influences of in vitro ZnSo4 additive to sperm morphology in vitrification medium Mahdi Khodaei Motlagh, mobina pooya, Mehdi Mirzaei, Amirhossein Khaltabadi Farahani, hamidreza khodadadi (2018)
کتاب
بیماری های پیرامون زایش گاوهای شیری مهدی حسین یزدی، احسان محجوبی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1398)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی اثر متقابل سطح پروتئین و فسفر در رشد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، وحید محمودی (1402)
اثرات روش‌های مختلف ارائه علوفه و منبع علوفه بر روی مصرف، عملکرد رشد و متابولیت‌های خونی گوساله‌های شیری هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، مهدی کاظمی بنچناری، فائزه فرید (1402)
بررسی اثر متقابل منابع متفاوت نشاسته (دانه جو در برابر دانه ذرت) و منبع اسید چرب امگا-3 در گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، فاطمه مومنی پویا (1401)
بررسی اثر متقابل سطح کاه گندم و سطح پروتئین جیره استارتر در گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، رضا جلایر نژاد (1400)
بررسی اثرات متقابل اندازه قطعات و منبع علوفه بر عملکرد، متابولیت های خونی، پارامترهای شکمبه ای و سلامتی گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، حسین امیدی میرزایی، مهدی حسین یزدی، موسی عربی (1400)
بررسی اهمیت NDF و uNDF در جیره آغازین گوساله های شیرخوار مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی کاظمی بنچناری، مرتضی حسینی غفاری، حامد بیرانوند، محمد حسین غفاری توران (1399)
بررسی اثر متقابل روغن امگا-3 و سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، رشد اسکلتی و متابولیت های خونی بره های شیرخوار مهدی کاظمی بنچناری، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مریم یاوری (1399)
بررسی اثر متقابل نوع فرآوری (آسیاب شده در برابر فلیک با بخار) ذرت و سطح پروتئین عبوری در گوساله های شیر خوار مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، محسن راستگو (1399)
بررسی اثر متقابل منبع علوفه (یونجه در برابر کاه) و سطح پروتئین غیر قابل تجزیه شکمبه ای در گوسالههای شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، میلاد محمد زاده قمی (1398)
بررسی اثر متقابل منبع علوفه ای و سطح پروتئینRUP در جیره استارتر بره شیرخوار مهدی کاظمی بنچناری، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، طبیه دری (1398)
بررسی اثرات متقابل سطح علوفه با منبع غلات بر عملکرد، رشد اسکلتی و فراسنجه های خونی بره های شیرخوار مهدی خدایی مطلق، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مریم السادات حسینی (1397)
بررسی افزایش سطح پروتئین قابل تجزیه در شکمبه و یا پروتئین عبوری دراوایل شیردهی در گاوهای تغذیه شده برپایه ذرت مهدی کاظمی بنچناری، طاهره رحمتی، مهدی میرزائی (علوم دامی)، رضوان افشار هزارخانی (1397)
بررسی اثرات متقابل سطح مصرف شیر و منبع غله خوراک آغازین با سطح و فرم فیزیکی علوفه یونجه بر عملکرد، پارامترهای خونی و تخمیر شکمبه ای گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، فرشید فتاح نیا، حمیدرضا جعفری، حمیدرضا میرزایی الموتی، گلناز تاسلی، علی بهمن پور صالح (1397)
اثر سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم قوچ پس از انجماد-ذوب مهدی خدایی مطلق، مهدی میرزائی (علوم دامی)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مبینا پویا (1396)
بررسی تأثیر نحوه ارائه روغن سویا در جیره بر عملکرد و متابولیت های خونی گوساله های پرواری در حال رشد مهدی کاظمی بنچناری، مجید کلانتر، مهدی میرزائی (علوم دامی)، علیرضا چراغی کمالان (1396)
بررسی اثرات متقابل شکل فیزیکی خوراک آغازین با تغذیه علوفه یونجه بر عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی خدایی مطلق، محمدرضا نیلیه (1395)
بررسی اثرات شکل فیزیکی خوراک با تغذیه علوفه بر عملکرد رشد مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی کاظمی بنچناری، مهدی خدایی مطلق، محمدرضا نیلیه (1395)
بررسی پایداری و تعادل سکوهای حفاری دریایی خود بالا بر سیستم مت ساپورت مهدی مدبری فر، سید حمید هاشمی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
مطالعه و امکان سنجی تولید سویای آنیونیک برای گاوهای انتظار زایش مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی، مهدی کاظمی بنچناری (1401)
مقایسه مصرف مواد معدنی میکرو در شیر با دو منبع متفاوت بر عملکرد، پارامترهای خونی، رشد اسکلتی، و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مرتضی حسینی غفاری، احسان محجوبی، حامد خلیلوندی، مقداد جهانی مقدم، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی (1400)
بررسی تاثیر منبع اسید چرب امگا-3 (پرشیا لین) بر متابولیسم نیتروژن در بره های شیرخوار مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، مهدی حسین یزدی (1399)
پاسخ عملکردی و متابولیکی گوساله های شیرخوار به نوع غله (جو و ذرت) و اثر متقابل آن با سطح پروتئین مصرفی در جیره استارتر مهدی کاظمی بنچناری، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، مهدی حسین یزدی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1397)
بررسی اثر متقابل مکمل امگا 3 (پرشیا لین) و سطح پروتئین عبوری بر عملکرد، فراسنجه های رشد، و متابولیت های خون گوساله های شیرخوار هلشتاین مهدی کاظمی بنچناری، مقداد جهانی مقدم، علی بهمن پور صالح، فرشید فتاح نیا، مهدی دهقان بنادکی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1397)
بررسی اثرات متقابل منبع غلات و نسبت علوفه به کنسانتره بر فراسنجه های خونی و عملکرد تولید مثلی در میش های فحل همزمان مهدی خدایی مطلق، محمدرضا بهرامی، محمد حسین مرادی، مهدی میرزائی (علوم دامی) (1397)
تاثیر دانه جو در مقایسه با ذرت بر عملکرد تخمیر شکمبه ای و پارامترهای خونی گوساله های نر پروراری هلشتاین مهدی میرزائی (علوم دامی)، محمد حسین مرادی، مهدی خدایی مطلق، مهدی کاظمی بنچناری (1396)
تاثیر آسیاب کردن و غلطک زدن با بخار در ذرت بر عملکرد تولیدی در گاوهای اوایل شیردهی مهدی کاظمی بنچناری، مهدی میرزائی (علوم دامی)، امیر حسین خلت آبادی فراهانی، مهدی خدایی مطلق (1394)