1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
غلظت کلسیم و فسفر در گاوهای پیش از زایش: دلیل نشت شیر از پستان؟
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
غده پستان، نشت شیر، سطح کلسیم پیش از زایش
سال 1397
پژوهشگران احسان محجوبی ، محمد هادی خبازان ، محمدرضا صمدیان ، مهدی حسین یزدی ، داود زحمتکش

چکیده

نشت شیر در دوره پیش از زایش در برخی از گاوهای شیری آبستن نزدیک به زایش اتفاق می افتد. فرض شده است که کلسیم پایین خون یکی از دلایل این واقعه است. به منظور بررسی دلایل احتمالی نشت شیر، 137 راس گاو هلشتاین آبستن چند شکم زا انتخاب و به دو گروه دارای (72 راس، LEAK) یا بدون (65 راس، CON) نشت شیر پیش از زایمان طبقه بندی شدند. غلظت های کلسیم، فسفر و طول سرپستانک برای همه گاوها اندازه گیری شد. داده ها نشان دادند که غلظت کلسیم بین گاوهای نشتی (9/7 میلی گرم در دسی لیتر) و غیر نشتی (99/7 میلی گرم در دسی لیتر) اختلاف نداشت (P> 0/05). بعلاوه، نه غلظت فسفر (62/4 در مقابل 54/4 میلی گرم در دسی لیتر، P> 0/05) و نه طول سرپستانک (28/4 در مقابل 10/4 سانتی متر، P>0/05) به ترتیب برای گروه LEAK و CONاختلاف نداشتند. تولید شیر برای گروه LEAK (6/53 کیلوگرم در روز) در مقایسه با گروه VON (10/50 کیلوگرم در روز) طی 4 ماه شیردهی بیشتر بود. نشت شیر احتمال ( odds ) ناهنجاری های پس از زایش از قبیل وقوع جفت ماندگی، متریت، ورم پستان، جابه جایی شیردان یا لنگش را تحت تاثیر قرار نداد (P> 0/05). نتایج اخیر نشان می دهد که هیپوکلسیمی دلیلی برای نشت شیر مشاهده شده پیش از زایش نیست و گاوهای نشت شیری، شیر بیشتری در دوره شیردهی بعدی تولید می کنند.