1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تنش حرارتی بر خصوصیات لاشه و عملکرد تولیدی بره های افشاری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بره ی افشاری، تنش حرارتی، عملکرد، خصوصیات لاشه
سال 1398
پژوهشگران احسان محجوبی(استاد راهنما)، داود زحمتکش(استاد مشاور)، مهدی حسین یزدی(استاد مشاور)، حسین شادمان(دانشجو)

چکیده

این پژوهش برای تعیین تأثیر تنش حرارتی بر خصوصیات لاشه و عملکرد بره های افشاری صورت گرفته است. 32 رأس بره افشاری (با میانگین وزنی نرها 03/1 ± 44/30، ماده ها 03/1 ± 34/31 کیلوگرم) انتخاب و به دو تیمار خارج سالن (شرایط تنش حرارتی) و داخل سالن (شرایط دمایی نرمال) اختصاص داده شدند. هر دو تیمار یک جیره دریافت کردند و داده های مربوط به دما و رطوبت توسط دستگاه دما-رطوبت سنج ثبت و دمای راست روده و تنفس دو بار در روز و نمونه خـون در روز اول، 28 و 42 طرح گرفته شد. در پایان از هر تیمار 5 رأس انتخاب و کشتار شداند. از دنده 9-10-11 هم نمونه ی برداری شد تا ترکیبات آن تعیین و همبستگی آن با ترکیبات لاشه مورد برسی قرار گیرد. میانگین شاخص دما-رطوبت (THI) و دما به ترتیب برای گروه داخل سالن 08/73 و 33/28 درجه سانتی گراد و برای خارج 98/74 و 52/29 درجه سانتی گراد بود، ولی بره هایی که زیر آفتاب بوده اند بیش از 10 ساعت THI بالای 80 داشتند که نشان دهنده شرایط تنش حرارتی است. همان طور که انتظار می رفت تنش حرارتی باعث افزایش 44 درصدی تعداد تنفس و 11/0 درجه سانتی گراد دمایی راست روده در نوبت عصر شد. تنش حرارتی باعث افزایش 22 درصدی مصرف خوراک شد (06/0=p). همچنین افزایش وزن روزانه نیز در گروه تنش حرارتی بیشتر و تمایل به معنی داری داشت (07/0=p). فراسنجه های خونی (گلوکز، انسولین و NEFA) تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند. تنش حرارتی باعث کاهش 57/3 درصدی بازده لاشه (04/0=p) و افزایش 9 درصدی پروتئین لاشه شد (05/0=p). نمونه برداری از دنده 9-10-11 نشان داد که همبستگی دنده با خصوصیات فیزیکی لاشه بیشتر از خصوصیات شیمیایی لاشه است، اما به طورکلی دنده 9-10-11 نمی تواند پیش بینی کننده کل ترکیبات لاشه باشد.