1403/04/25
مهدی حسین یزدی

مهدی حسین یزدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3763-6507
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55332944500
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم دامی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر زمان های مختلف خوراندن بولوس کلسیمی دهانی بر روی تولید شیر و عملکرد تولید مثلی گاوهای شکم یک تازه زا هلشتاین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بولوس کلسیمی، گاو شکم یک تازه زا، عملکرد تولید، سلامت
سال 1401
پژوهشگران مهدی حسین یزدی(استاد راهنما)، مهدی کاظمی بنچناری(استاد مشاور)، احسان محجوبی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین زمان مناسب خوراندن بولوس کلسیمی (CB) بر روی عملکرد و سلامت گاوهای شکم یک تازه زا بود. تعداد 200 رأس گاو شکم یک تازه زا بلافاصله بعد از زایش به طور تصادفی به یکی از چهار تیمار آزمایشی اختصاص یافتند: (1) گروه شاهد بدون مکمل بولوس کلسیمی (CON) (2) خوراندن یک بولوس کلسیمی بلافاصله بعد از زایش (BL0) (3) خوراندن یک بولوس کلسیمی 24 ساعت بعد از زایش (BL24) (4) خوراندن دو بولوس کلسیمی بلافاصله بعد از زایش و 24 ساعت بعد از زایش (BL0-24). داده های رکورد شیر و ترکیبات شیر شامل درصد پروتئین و چربی شش مرتبه به صورت ماهانه (بر مبنای رکورد شیردوشی برنامه ریزی شده مزرعه)، مورد اندازه گیری قرار گرفتند. سطح غلظت کلسیم کل سرم (tCa) گاوها در زمان صفر، 24، 48، 72، 96 و 168 ساعت بعد از زایمان تعیین شد. وقوع بیماری ها و عملکرد تولید مثلی برای 210 روز شیردهی ثبت شد. غلظت کلسیم کل در کل دوره در تیمارهای BL24 در مقایسه با سایر تیمارها به طور معنی داری پایین تر بود (01/0> P). همچنین غلظت کلسیم کل خون در تیمار BL0 و BL0-24، 24 ساعت بعد از زایش به طور معنی داری افزایش یافت (03/0> P) اما 72 ساعت بعد از زایش برای تیمار BL24 در مقایسه با تیمار شاهد و BL0 پایین تر بود (01/0> P). غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات سرم در روز هفتم بعد از زایش در تیمار شاهد در مقایسه با سایر تیمارها تمایل داشت تا به طور معنی داری بالاتر باشد (06/0= P). میانگین شیر خام کل دوره بین تیمارها اختلافی نداشت اما اثر متقابل تیمار در زمان معنی دار بود (03/0> P) به طوری که در رکورد اول، تیمار BL0 و BL0-24 به طور معنی داری تولید شیر بالاتری داشتند (03/0> P) و در زمان رکورد سوم تمایل به تولید شیر بیشتر داشتند (09/0= P). ترکیبات شیر و عملکرد تولید مثلی و وقوع بیماری های متابولیک و سایر بیماری ها تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند. تنها تعداد روز تا اولین تلقیح در تیمار BL24 در مقایسه با سایر گاوها تمایل به کاهش داشت (08/0= P) و نرخ آبستنی با تلقیح دوم در تیمار شاهد در مقایسه با گاوهای مکمل شده با بولوس کلسیمی تمایل به کاهش داشت (10/0= P). همچنین وقوع هیپوکلسیمی تحت بالینی 24 ساعت بعد از زایش در تیمار شاهد و BL24 بالاتر بود (03/0> P). نتایج مطالعه ما پیشنهاد می کند که خورانیدن حداقل یک بولوس کلسیمی بلافاصله بعد از زایمان د