1403/05/03
مهدیه شفیعی تبار

مهدیه شفیعی تبار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0598-2977
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تأثیر وانمود کردن ژست قدرت بالا و ژست قدرت پایین بر آستانه درد دانشجویان عطیه سادات هاشمی نژاد، مهدیه شفیعی تبار، صغری اکبری چرمهینی (1400)
ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی چک لیست تنظیم هیجانی – نسخه والدین مهدیه شفیعی تبار، صغری اکبری چرمهینی، مهدی مولایی یساولی (1399)
کنترل شناختی دو گروه نوجوانان دارای تمایل زیاد و کم به اعتیاد: یک مطالعه ی مقایسه ای صغری اکبری چرمهینی، مرضیه السادات سجادی نژاد، مهدیه شفیعی تبار، تورج سپهوند (1397)
The Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in the Prediction of the Features of Borderline Personality in University Students Mahdiyeh Shafiei tabar, Soghra Akbari charmihani, Marziyeh sadat Sajadinejad, Azar Nadi (2017)
تجربه افسردگی و طرد شدگی از سوی همسالان در نوجوانان دارای بیماری مزمن کارینه طهماسیان، آسیه اناری، سمیرا کرملو، مهدیه شفیعی تبار (1388)
مقاله ارائه‌شده
مقایسه علایم اختلالات روانپزشکی وحرمت خود در دانشجویان چاق و وزن نرمال عذرا زبردست، مهدیه شفیعی تبار، نسیم ذکی بخش، رضا محمدی راد (1394)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
بررسی ویژگی های روان سنجی فرم والد چک لیست تنظیم هیجان مهدیه شفیعی تبار، مهدی مولایی یساولی، صغری اکبری چرمهینی (1398)
بررسی کنترل شناختی تمایل به رفتارهای پرخطر در نوجوانان صغری اکبری چرمهینی، تورج سپهوند، مهدیه شفیعی تبار، مرضیه السادات سجادی نژاد (1395)
رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نشانه های اختلال شخصیت مرزی مهدیه شفیعی تبار، آذر نادی، مرضیه السادات سجادی نژاد، صغری اکبری چرمهینی (1394)