1403/04/30
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Polymer-based nanocomposites fabricated by microemulsion method Alireza Salabat, Seyed FARID MIRHOSSEINI (2022)
Elham Parsi & Alireza Salabat elham parsi, Alireza Salabat (2020)
Gamma radiation-assisted synthesis of Pt/Al2O3 nanocatalyst in microemulsion system Alireza Salabat, Alireza keshavarz, Sama Totkzaban, Reza Pourimani (2019)
Effect of nano-zinc oxide on doxorubicin- induced oxidative stress and sperm disorders in adult male Wistar rats Pouran Badkoubeh, Kazem Parivar, Seyed Mahdi Kalantar, Seyed Davoud Hosseini, Alireza Salabat (2013)
بررسی اثر حفاظتی نانواکسید روی بر سیستم تولیدمثلی و باروری رت های نر بالغ نژاد ویستار پس از تیمار با داکسوروبیسین پوران بادکوبه هزاوه، کاظم پریور، سید مهدی کلانتر، علیرضا صلابت، سید داوود حسینی (1392)
Separation of Two Amino Acids by Microemulsion Bulk Liquid Membrane Alireza Salabat, Fereshteh Dehghani Sanij (2012)
Synthesis and characterization of the Pt/SiO2 nanocomposite by the sol-gel method Alireza Salabat, Aboulfazl Barati, N Banijamali (2011)
Partitioning of l-methionine in aqueous two-phase systems containing poly(propylene glycol) and sodium phosphate salts Alireza Salabat, Rahmat Sadeghi, Somayeh Tiani Moghadam, Bahman Jamehbozorg (2011)
Effect of platinum precursor on the nanoparticle size synthesised in microemulsion system Alireza Salabat, Gholamreza Nabiyouni, Mina Rahmati Far (2011)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
نانوذرات طلا به عنوان سامانه های نوین در زیست پزشکی سیدفرید میرحسینی، علیرضا صلابت، فاطمه سیف، بهنیا سادات میرحسینی (1401)
مبانی بیوشیمی عملی محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، علیرضا صلابت، محمد حسین آبنوسی (1388)
شیمی سطح علیرضا صلابت (1380)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
حذف ملانوئیدین از پساب ملاس با استفاده از جاذب نانولوله کربن علیرضا صلابت، سیدفرید میرحسینی، افشین خسروی (1402)
بررسی حلالیت روتین در یک سیستم میکروامولسیونی عاری از سورفکتانت علیرضا صلابت، الهام زهره وند آورزمانی (1402)
معرفی سیستم های میکروامولسیونی نوین عاری از سورفکتانت و کاربرد آن ها در تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری علیرضا صلابت، وحید مهدوی، سیدفرید میرحسینی، بهنیا سادات میرحسینی (1401)
تهیه و مشخصه یابی مواد هسته –پوسته حاوی پلیمر-فلز به روش میکرو امولسیون علیرضا صلابت، وحید مهدوی، الهام جیریائی شراهی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع