1403/01/27
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و مقایسه سیستم های میکروامولسیونی مایع یونی در آب و سیستم های روغن در آّب به عنوان نانوحامل های مناسب برای داروهای کم محلول
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
میکروامولسیون، میکروامول ژل، سلکوکسیب، رهایش دارو، حلالیت دارو
سال 1399
پژوهشگران الهام پارسی(دانشجو)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)، وحید مهدوی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی توانایی دارورسانی موضعی میکروامولسیون ها و میکروامول ژل ها برای داروی سلوکسیب است که در آن خواص فیزیکوشیمیایی و نفوذ و رهایش دارو در این سیستم ها بررسی شد. به همین منظور، در بخش اول این مطالعه، یک سیستم میکروامولسیونی O/W و دو سیستم میکروامولسیونی IL/W برای بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حلالیت داروی کم محلول سلکوکسیب تهیه شد. برای طراحی سیستم-های میکروامولسیونی مناسب، دیاگرام فاز شبه سه تایی از سیستم های میکروامولسیونی با فاز پیوسته (آب)، Smix به نسبت 3 به 1 با حضور سورفکتانت (تویین 80) و کوسورفکتانت (ترانس کوتول P) و فاز داخلی (روغن ایزوپروپیل مریستات برای سیستم های O/W و مایعات یونی 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم هگزا فلوئورو فسفات ([BMIM][PF6]) و 1-اکتیل-3-متیل ایمیدازولیوم هگزا فلوئورو فسفات ([OMIM][PF6]) برای سیستم های IL/W) رسم شد. از هر دیاگرام فاز چهار فرمولاسیون با درصد اجزای یکسان انتخاب شد و خواص فیزیکوشیمیایی مانند دانسیته، ضریب شکست، هدایت الکتریکی، pH، ویسکوزیته و کشش سطحی برای این فرمولاسیون های میکروامولسیونی در دمای oC25 اندازه گیری شد. نتایج خواص فیزیکوشیمیایی نشان داد که این فرمولاسیون ها پایدار هستند و pH همه فرمولاسیون ها در حد pH طبیعی پوست بودند. نتایج دانسیته، ویسکوزیته، کشش سطحی، هدایت الکتریکی و ضریب شکست نشان از ساختار منظم تر میکروامولسیون های IL/W حاوی [OMIM][PF6] نسبت به میکروامولسیون های IL/W حاوی [BMIM][PF6] دارند. با وارد کردن داروی کم محلول سلکوکسیب در این فرمولاسیون ها حلالیت سلکوکسیب تعیین شد. حلالیت داروی سلکوکسیب در فرمولاسیون های IL/W بیشتر از حلالیت دارو در فرمولاسیون های O/W بود و در فرمولاسیون های حاوی [OMIM][PF6] در مقایسه با فرمولاسیون های حاوی [BMIM][PF6] سلکوکسیب حلالیت کمتری داشت که نتایج حلالیت نیز در توافق کامل با خواص فیزیکوشیمیایی بود. با توجه به نتایج خواص فیزیکوشیمیایی و بررسی حلالیت داروی سلکوکسیب در این چهار گروه فرمولاسیون، ما یک فرمولاسیون را در هر سه سیستم میکروامولسیون به عنوان فرمولاسیون بهینه انتخاب کردیم و اندازه قطره، پتانسیل زتا و تست رهایش برون تن را انجام دادیم. تست تعیین اندازه قطره و پتانسیل زتا بدون حضور دارو انجام شد. اندازه ذره در فرمولاسیون O/W کمتر از فرمولاسیون های IL/W بود و