1403/01/27
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از اگزوپلی ساکاریدهای ریزجلبک در سنتز سبز نانوذرات طلا و نقره و ارزیابی فعالیت ضد باکتری آن ها
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اگزوپلی ساکارید، ریزجلبک، سنتز سبز، ضدباکتری، نانوذرات طلا، نانوذرات نقره
سال 1401
مجله دنياي نانو
شناسه DOI
پژوهشگران محمد ملکی ، علیرضا صلابت ، مجید مهدیه

چکیده

در این کار تحقیقاتی، برای اولین بار نانوذرات طلا و نقره، با استفاده از اگزوپلی ساکارید استخراج شده از محیط کشت ریزجلبک پورفیریدیوم پورپورئوم، با موفقیت سنتز شدند و سپس فعالیت ضدباکتری آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در این روش اگزوپلی-ساکارید علاوه بر احیای یون های فلزی طلا و نقره نقش پایدارسازی نانوذرات سنتز شده در محلول آبی را نیز به عهده دارند. به منظور تایید تشکیل نانوذرات سنتز شده از طیف سنجی مرئی- فرابنفش استفاده گردید. همچنین به منظور تعیین اندازه و مورفولوژی نانوذرات سنتز شده از میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد. در پایان، خواص ضدباکتری نانوذرات سنتز شده، بر روی دو نوع باکتری گرم مثبت انتروکوکوس فکالیس و باکتری گرم منفی اشریشیا کلی، مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از آزمون دیسک دیفیوژن استفاده شد که در نتیجه آن مشخص شد این نانوذرات پایدار شده فعالیت ضدباکتری قابل توجهی دارند. همچنین نانوذرات نقره پایدار شده با اگزوپلی ساکارید فعالیت ضدباکتری بهتری نسبت به نانوذرات طلای پایدار شده با اگزوپلی ساکارید از خود نشان می دهند.