1403/04/30
مجید مهدیه

مجید مهدیه

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5588-186X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55748908200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
جذب آمونیاک از آب های آلوده به ترکیبات نفتی توسط میکروجلبک کشت شده درفوتوبایوراکتور هواراند سمیه جالینوسی، عبدالرضا مقدسی، عزت اله جودکی، مجید مهدیه (1402)
Molecular genetics, seed morphology and fatty acids diversity in castor (Ricinus communis L., Euphorbiaceae) Iranian populations Majid Mahdiyeh, Seyed Mehdi Talebi, Tahereh dehghan, Raheleh Tabaripoor, Alex اmatsyura (2023)
Infraspecific genetic diversity and seed fatty acid composition in Sesamum indicum L. populations (Pedaliaceae) in Iran Seyed Mehdi Talebi, Majid Mahdiyeh, FATEMEH Sareveyas, Alex اmatsyura (2023)
Production of astaxanthin, ethanol and methane from Chromochloris zofingiensis microalga in an integrated biorefinery Davood Mirzaei, Mohammadhadi Jazini, Mohammadhosein Rahimi, Majid Mahdiyeh, Keikhosro Karimi (2022)
Biosystematics relationships among Marrubium L (Lamiaceae) species in Iran Seyed Mehdi Talebi, Masoud Sheidai, fatemeh ARYANEJAD, Majid Mahdiyeh (2022)
Morphology and genetic diversity of Marrubium cuneatum Russell and M. parviflorum Fisch. & C.A. Mey Seyed Mehdi Talebi, fatemeh ARYANEJAD, Raheleh Tabaripoor, Majid Mahdiyeh (2022)
Detection and phylogenetic analysis of new Iranian isolates of Cucumber mosaic virus on Achillea species Faezehossadat Abtahi, Mehrnaz Hatami, Hossein Salehi arjmand, Majid Mahdiyeh, Razieh Yazdani (2021)
Efficient superantioxidant and biofuel production from microalga Haematococcus pluvialis via a biorefinery approach Arman Hosseini, Mohammadhadi Jazini, Majid Mahdiyeh, Keikhosro Karimi (2020)
Analysis of trichome morphology and density in Salvia nemorosa of Iran Seyed Mehdi Talebi, Majid Mahdiyeh, majid ghorbani nahooji, mahsa Akhani (2018)
Semi-aromatic polyimide/Ag nanocomposite derived from vanillin ZEINAB MIRZAKHANIAN, Khalil Faghihi, Hosein Ardeshir geravi, Majid Mahdiyeh (2016)
تأثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم های پاداکسندگی در پینه گیاه پریوش (Catharanthus roseus) هاجر مرادی پور، محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1395)
Role of Hydrogen Peroxide on Viability, Morphology and Antioxidant Enzyme Activity in Callus Cells of Catharanthus roseus L. Razieh Keshavarz, Majid Mahdiyeh, Mohammadhossein Abnosi, Mohammadreza Amirjani, Mansour Ghorbanpour (2015)
تاثیر حضور پراکسید هیدروژن بر القای برخی متابولیت های ثانویه در کالوس گیاه پریوش (Catharanthus roseus L.) راضیه کشاورز، مجید مهدیه، محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1394)
Genetic diversity of Rana (Pelophylax) ridibunda and Bufo (Pseudepidalea) viridis in different populations Tayebeh Moslehi, Majid Mahdiyeh, Alireza Shayestehfar, Seyed Mehdi Talebi (2015)
Biochemical and cellular response of Catharanthus roseus callus cells to Cadmium toxicity Mohammadhossein Abnosi, Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh, Hajar Moradipour (2015)
Study of protein profile and induction of alkaloids, flavonoids and enzymatic antioxidants in callus of Catharanthus roesus L. treated with leads محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، سارا قره شیخ لو (1394)
بررسی اثر سرب بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی، میزان پرولین و آلکالوئید کل گیاه پریوش محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، سارا قره شیخ لو (1394)
Exogenous silicon nutrition ameliorates salt-induced stress by improving growth and efficiency of PSII in Oryza sativaL. cultivars Majid Mahdiyeh, Nahid Habibollahi, Mohammadreza Amirjani, Mohammadhossein Abnosi, Mansour Ghorbanpour (2015)
ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد فراهانی با استفاده از روش PCR-RFLP سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، علی قاضی خان شاد، مهدی خدایی مطلق، مجید مهدیه (1393)
اثر سمیت آلومینیوم بر القای آپوپتوزیس در کشت سوسپانسیون سلولی برنج (Oryza sativa) ارقام خزر و طارم اعظم نعمت الهی، مجید مهدیه، مجتبی یزدانی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1393)
DNA fragmentation and change of nucleus in salt-treated cells of wheat root Ali Rezaei, Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh (2013)
The high potential of Pelargonium roseum plant for phytoremediation of heavy metals Majid Mahdiyeh, Mojtaba Yazdani, Shahla Mahdieh (2013)
Antioxidative and biochemical responses of wheat to drought stress Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh (2013)
Programmed cell death induced by Salt stress in wheat cell suspension Ali Rezaei, Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh (2013)
tibicen haematodes on nitraria schoberi plant in meighan desert,markazi province,iran Alireza Shayestehfar, Majid Mahdiyeh, Y usefi, M Ghalenovi (2012)
The induction of apoptosis and autophagy in rats bone Marrowmesenchymal stem cells following in vitrotreatment with p-Nonylphenol Mohammadhossein Abnosi, Malek Soleimani mehranjani, Hamid Reza Momeni, Majid Mahdiyeh, Mozhgan Barati, Elham Shojafar (2012)
Green biosynthesis of silver nanoparticles by Spirulina platensis Majid Mahdiyeh, Seyed Abdolali Zolanvari, AS AZIMI, Majid Mahdiyeh (2012)
Green biosynthesis of silver nanoparticles by Spirulina platensis Majid Mahdiyeh, Seyed Abdolali Zolanvari, AS AZIMI, Majid Mahdiyeh (2012)
salinity induced apoptosis in root meristematic cells of rice Mojtaba Yazdani, Majid Mahdiyeh (2011)
اثر طولانی مدت کمترین دوز موثر پارا- نونایل فنل بر توانایی زیستی، مرفولوژی و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت محمد حسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مجید مهدیه، لیلا ده دهی (1390)
ساخت داربست طبیعی از عصب سیاتیک و ارزیابی توانایی زیستی سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان موش صحرایی کاشته شده بر روی آن محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی، فخر السادات صفرآبادی (1389)
اثر سدیم آرسنیت بر قدرت زیستی، مورفولوژی و نمایه پروتئینی سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت محمد حسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمیدرضا مومنی، مجید مهدیه، الهام شجاعفر، مژگان براتی (1389)
مقاله ارائه‌شده
Aquaporin 3 expression and the role of aquaporins in plasma membrane and acrosome integrity of human sperm Atee Alyasin, Hamid Reza Momeni, Majid Mahdiyeh, Najmeh Eskandari (2018)
Experssion of aquaporin-3 and the role of aquaporins in human sperm motility Atee Alyasin, Hamid Reza Momeni, Majid Mahdiyeh (2018)
تاثیر نیکل بر تولید متابولیت های ثانویه و پروتئین درکالوس گیاه پریوش الهام زارع، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1396)
The role of auaporins in human sperm motility, viability and mitochondrial membrane potential Hamid Reza Momeni, Majid Mahdiyeh, Najmeh Eskandari, Atee Alyasin (2017)
اثر تنش شوری بر جوانه زنی، رشد، ، میزان عناصر و آنزیم های آنتی اکسیدان در گندم نان زهرا لطفی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1395)
تاثیر نانو اکسید روی بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید گیاه ذرت (Zea mays L.) و مقایسه آن با اکسید روی معمولی زهرا دهمرده، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهدی دهمرده، مجید مهدیه (1395)
تاثیر نانو اکسید روی بر محتوی آنزیم و پروتئین گیاه ذرت (Zea mays L.) و مقایسه آن با اکسید روی معمولی زهرا دهمرده، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهدی دهمرده، مجید مهدیه (1395)
اثیر نانو اکسید روی بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید گیاه ذرت (Zea mays L.) و مقایسه آن با اکسید روی معمولی زهرا دهمرده، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهدی دهمرده، مجید مهدیه (1395)
بررسی تاثیر نانو ذرات اکسیدروی بر مقدار رنگیزه های تنفسی گیاه برنج (Oryza Sativa) فاطمه ده نمکی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1394)
بررسی تاثیر نانواکسید روی بر میزان پرولین و پروتئین گیاه برنج (Oryza Sativa) فاطمه ده نمکی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1394)
بررسی اثر نانوذرات اکسیدمس و مقایسه آن با سایر منابع مس بر رشد و عملکرد لوبیا چیتی محمدرضا سنگی، آتنا بیات، فرزاد بامداد، مجید مهدیه، حمیدرضا دری (1394)
بررسی اثر نانوذرات اکسید روی بر جوانه زنی و.... محمدرضا سنگی، علی قانم، فرزاد بامداد، مجید مهدیه، حمیدرضا دری (1394)
تاثیر فلز کادمیم بر نمایه پروتئینی،میزان کل فلاونوئید ها،آلکالوئیدها و ترکیبات فنلی در کالوس گیاه پریوش هاجر مرادی پور، محمد حسین آبنوسی، حمدرضا امیرجانی، مجید مهدیه، راضیه آهار (1392)
بررسی توان زیستی و مقایسه فعالیت انزین های انتی اکسیدانی گیاه پریوس در محیط کشت حاوی غلظت های مختلف سدیم نیتروپروساید راضیه آهار، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، حمدرضا امیرجانی، هاجر مرادی پور (1392)
تاثیر غلظت های مختلف فلز نیکل بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی در کالوس گیاه پریوش الهام زارع، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، محمد حسین آبنوسی (1392)
مقایسه فعالیت انزیم های انتی اکسیدانی در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از حضور فلز سرب در محیط کشت کالوس گیاه پریوش سارا قره شیخ لو، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه (1392)
تاثیر فلز کادمیم بر مایه پروتئین، میزان کل فلاونوئیدها، آلکالوئیدها و ترکیبات فنلی در کالوس گیاه پریوش (Catharanthous Roseus L) هاجر مرادی پور، محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه، راضیه آهار (1392)
بررسی توان زیستی و مقایسه فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گیاه پریوش (Catharanthous Roseus L) در محیط کشت حاوی غلظتهای مختلف سدیم نیترو پروساید راضیه آهار، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، هاجر مرادی پور (1392)
cytogenetic analysis of anura of arak county with treating bone marrow cells with colchicine (in vivo) T Moslehi, Alireza Shayestehfar, Majid Mahdiyeh, AR Pesahjou (2013)
بررسی القا مرگ برنامه ریزی شده سلول در ریشه دو رقم برنج اعظم نعمت الهی، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
بررسی اثر آلومنیوم بر جوانه زنی،رشد ریشه و فعالیت آنتی اکسیدانی دو رقم برنج اعظم نعمت الهی، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مهری عسکری مهرآبادی (بازنشسته) (1392)
33-comparison of pollen sterility in 5 collected wild plants from shazand Mitra Noori, Majid Mahdiyeh, Mohammad Farahani (2013)
THE INHIBITORY ROLE OF VITAMIN E ON BISPHENOL A INDUCED TOXICITY IN ADULT RAT BONE MARROW MESENCHYMAL STEM CELLS IN VITRO AS AZIMI, Malek Soleimani mehranjani, Majid Mahdiyeh, Seyed Mohammadali Shariatzadeh (2013)
فلانوئیدهای برگ گونه (ALYSSUM LONGISTILUM (BRASSICACEAE رقیه نوروزی نوده، میترا نوری، مجید مهدیه (1391)
leaf flavonoids of aegilops columnaris ZHUK(POACEAE) Mitra Noori, Majid Mahdiyeh, Roghayyeh Norouzi (2012)
اثر نیتریک اکسید با منشا بیرونی در گیاه سویا تحت تنش شوری معصومه آب روشن، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1391)
اثر کوتاه مدت کامیوم بر توانائی زیستی و مورفولوژی سلولهای بنادی مزانشیمی مغز حسن سلیمانی، محمد حسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، مجید مهدیه (1390)
اثر طولانی مدت کامیوم بر توانائی زیستی و مورفولوژی سلولهای بنادی مزانشیمی مغز سید مهدی موسوی، ملک سلیمانی مهرنجانی، محمد حسین آبنوسی، مجید مهدیه (1390)
مقایسه پاسخ های فیزیولوژیک به تنش شوری در ارقام مقاوم و حساس برنج ایرانی ناهید حبیب الهی، مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1389)
بررسی آزمایشگاهی اثر پارانونایل فنل بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت به استئوبلاست لیلا ده دهی، محمد حسین آبنوسی، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، مجید مهدیه (1389)
The High Potenial of Scented Geranium Plant (Pelargonium roseum) for Phytoremediation of Heavy metal Nickel Majid Mahdiyeh, Malek Soleimani mehranjani, Mohammadreza Sangi, Mojtaba Yazdani (2009)
ارزیابی پتانسیل گیاه شمعدانی عطری(Pelargonium resum) در جذب و انباشتن سرب مجید مهدیه، محمدرضا سنگی، ملک سلیمانی مهرنجانی، ابوالفضل تقوی (1382)
کتاب
جذب و انتقال آب در گیاهان (آکواپورین ها) مجید مهدیه، اکبر مستاجران (1399)
روش های عملی در آزمایشگاه میکروب شناسی ابوالفضل تقوی، مجید مهدیه (1399)
اطلس تشریحی ریسه داران و خزگیان محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه (1389)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مطالعه اکوفیزیولوژیکی گونه کرچک (Ricinus communis) در ایران سید مهدی طالبی، مجید مهدیه، طاهره دهقان (1402)
مطالعه اکوفیزیولوژیکی گونه هایی از جنس Onobrychis بر اساس صفات تشریحی نرجس عزیزی، مجید مهدیه، سید مهدی طالبی (1401)
تهیه هیدروژل حاوی فیکوسیانین وبررسی خواص فتودینامیکی وآنتی اکسیدانی آن علیرضا کریمی، اعظم خدادادی، مجید مهدیه، فاطمه عبدالمالکی (1399)
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1400/03/24 11:56:9 ق.ظ مجید مهدیه، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، سیدنوراله موسوی، مبینا صفاری انارکی (1399)
بررسی اکوفیزیولوژیکی گونه Salvia nemorosa در ایران مجید مهدیه، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته) (1396)
مطالعه تاثیر تنش اکسیداتیو بر تولید بیوماس و لیپید در ریزجلبک نانوکلروپسیس اوشنیکا بعنوان منبع بیودیزل مجید مهدیه، ابوالفضل تقوی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، منا نظارات (1396)
بررسی وجود و نقش کانال های آبی در اسپرم انسان حمیدرضا مومنی، مجید مهدیه، عطیه آل یاسین (1396)
تأثیر آلودگی هوا بر تکوین دانه گرده درختان سیب در منطقه پالایشگاه و پتروشیمی شازند اراک احمدرضا عباسی فر، بابک ولی زاده کاجی، مجید مهدیه، فاطمه احمدی (1396)
طالعه تأثیر نانو ذرات اکسید روی بر رشد، فیزیولوژی و پاسخ آنتی اکسیداتیو گیاه برنج (Oryza Sativa) محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه، فاطمه ده نمکی (1394)
تاثیر یون مس به اشکال مختلف...... مجید مهدیه، محمدرضا سنگی، فرزاد بامداد، آتنا بیات (1393)
بررسی اثر ویتامین E بر قدرت زیستی ومهار آپوپتوزیس القا شده توسط بیسفنول A در سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت بالغ مجید مهدیه، ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، یلدا خانی پور (1392)
بررسی میزان فعالیت آنزیم های مهار کننده استرس اکسید اتیو و توانایی حیات کالوس گیاه پریوش تیمار شده با فلز سرب محمد حسین آبنوسی، محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه، سارا قره شیخ لو (1392)
سیستماتیک و پراکنش سوسمار چشم ماری در استان مرکزی نصرالله رستگار پویانی، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مجید مهدیه، اعظم فرهادی (1392)
شناسایی جوندگان و مطالعه نقشه پراکندگی آن ها در شهرستان اراک جمشید درویش، علیرضا شایسته فر (مرحوم)، مجید مهدیه، معظمه ابوالحسنی (1392)
شناسایی دوزیستان و مطالعه نقشه پراکندگی آنها در شهرستان اراک علیرضا شایسته فر (مرحوم)، علیرضا پسرکلو، مجید مهدیه، طیبه مصلحی (1392)
مقایسه اثر نیتریک اکسید خارجی بر پیری در شرایط تنش شوری و شرایط طبیعی در گیاه سویا محمدرضا امیرجانی (بازنشسته)، مجید مهدیه، معصومه آب روشن (1391)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
شناسایی ویروس های بومادران (Achillea sp.) در استان مرکزی و تعیین خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک خیار (CMV) فائزه السادات ابطحی، مجید مهدیه، حسین صالحی ارجمند، مهرناز حاتمی (1398)
ابداع