1403/01/27
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی بازیافت فلزات واسطه از کاتالیزورهای مصرف شده فرایند هیدروپروسسینگ
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کاتالیست، فرایند هیدروپروسسینگ، بازیافت، مولیبدن، کبالت، خیساندن
سال 1398
پژوهشگران فایزه گودرزی(دانشجو)، وحید مهدوی(استاد راهنما)، علیرضا صلابت(استاد مشاور)

چکیده

بازیافت فلزات واسطه از کاتالیزورهای فرآیند هیدروپروسسینگ از اهمیت اقتصادی و صنعتی زیادی برخوردار است. هدف از این پایان نامه بررسی روشهای مناسب برای بازیافت فلزات (مولیبدن و کبالت) از کاتالیزور هیدروگوگردزدایی HDS می باشد. لذا برای تهیه یک نمونه کاتالیزور متعارف گوگردزدایی ابتدا پیش کاتالیزورCo8%-Mo15%/Al2O3 در مقیاس آزمایشگاهی به روش تلقیح مرطوب تهیه شد. سپس در دمای 870 درجه کلوین به مدت 3ساعت کلسینه شد. و این کاتالیزور از نظر ساختاری با تکنیک هایFT-IR و XRD مورد بررسی قرار گرفت.کاتالیزور بهینه شده در محلولهای مختلف خیسانده شده ودرصد بازیافت فلزات Co, Mo در هر آزمایش با استفاده از آنالیز ICP-OES بدست آمده است. اثر پارامترهای مختلف نظیر دما، زمان، مقدار اکسیدکننده، نسبت اکسید کننده به اسید در فرآیند خیساندن مورد بررسی قرار گرفت. مقدار بهینه این پارامترها بدست آمده است. جهت جداسازی یونهای((Co, Mo با فرآیند جذب از جاذب های مختلف ذغال فعال و ZnFe2O4 استفاده شد. در هر مرحله درصد جداسازی Mo نیز با ICP-OES و Co با دستگاه UV-VIS تعیین گردید . و جاذب ZnFe2O4 در مقایسه با ذغال فعال توانایی بیشتری برای جذب مولیبدن و جداسازی این یون را دارد. در ادامه روش به دست آمده در این پایان نامه روی دونمونه کاتالیزور صنعتی نیز بکار برده شده است، و درصد بازیافت فلزات Co, Mo بدست آمد. نتایج نشان داد با روش خیساندن کاتالیزور صنعتی در محلول اسید سولفوریک و پتاسیم پرسولفات فلزات با ارزش مولیبدن و کبالت را می توان از کاتالیزور با راندمان 90% بازیافت کرد. که از نظر اقتصادی و زیست محیطی مهم و ارزشمند است.