1403/01/31
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه نانو کاتالیست های مس و روی بر پایه آلومینا و کاربرد آنها در واکنش هیدروژناسیون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو کاتالیست ، میکروامولسیون، هیدروژناسیون، مس و روی، آلومینا
سال 1394
پژوهشگران علیرضا صلابت(استاد راهنما)، وحید مهدوی(استاد مشاور)، خاطره عبدلی(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق ابتدا یک نانوکاتالیست جدید از فلز مس وروی بر پایه ی آلومینا سنتز گردید. برای این منظور ابتدا کلویید پایداری از نانوذرات مس وروی در سیستم میکروامولسیونی آب در روغن تهیه گردید. میکروامولسیون از نیترات مس و نیترات روی به عنوان منبع فلزی، سیکلوهگزان به عنوان فاز روغن و AOT به عنوان سورفکتانت آنیونی تشکیل شد.سپس احیا کننده ی N2H4برای تبدیل یون های مس و روی به فلزاتش وتهیه ی کلویید پایدار ازنانوذرات مس و روی به سیستم میکروامولسیون اضافه گردید. به منظور تایید سیستم کلوییدی مس و روی از روش UV-vis استفاده شد و از نتیجه ی DLS دریافت شد که متوسط اندازه ی ذره ها تقریبا 2 نانومتر می باشد. در نهایت برای تهیه ی نانوکاتالیست مس و روی بر پایه ی آلومینا ، γ-〖Al〗_2 O_3 به سیستم کلوییدی اضافه گردید. با اضافه کردن تترا هیدرا فوران THF)) به کلویید نانوذرات رها سازی شده و روی پایه قرار گرفتند. بعد از جداسازی فاز جامد با سانتریفیوژ، نمونه ها خشک شده و در دمای 600 درجه ی سانتی گراد کلسینه گردیدند. برای مشخصه یابی نانو کاتالیست های حاصل، از روش XRD,FT-IRو SEM استفاده شد. در بخش دیگری از این تحقیق نانوکاتالیست های تهیه شده برای هیدروژناسیون آلدهید غیر اشباع 2-اتیل-3- پروپیل آکرولئین EPA)) مورد آزمایش قرار گرفت. برای انجام این کار از یک راکتور طراحی و ساخته شده در آزمایشگاه استفاده شد.