1403/01/31
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل شیمیایی در تهیه و شناسایی کلوئیدهای نانومیله عامل دار شده طلا به روش شیمیایی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
نانومیله طلا نانومیله طلای عامل دار شده
سال 1398
پژوهشگران علیرضا صلابت ، سیدفرید میرحسینی

چکیده

در این کار طرح تحقیقاتی، بررسی عوامل شیمیایی محلول در سنتز نانومیله های عامل دار شده ی طلا به روش رشد هسته در محلول بررسی شد. در این روش که شامل دو مرحله می باشد ابتدا نانوذرات کروی طلا با متوسط اندازه 5-3 نانومتر به عنوان محلول شامل هسته های اولیه در سیستمی حاوی محلول نمک طلای 3 آبه، سورفکتانت کاتیونی CTAB و محلول NaBH4 تازه تهیه شده به عنوان عامل کاهنده ی قوی سنتز شدند. در ماک بعد محلول رشد حاوی محلول نمک طلا، سورفکتانت کاتیونی CTAB، محلول آسکوربیک اسید به عنوان عامل کاهنده ی ضعیف و محلول نیترات نقره تهیه و به منظور رشد کنترل شده نانومیله ها مقدار مشخصی از محلول هسته به آن اضافه گردید. در نهایت به منظور پایدار کردن نانومیله های طلا در محلول آبی، آن ها با استفاده از لیگاند (11-مرکاپتوآن دسیل) تترا (اتیلن گلیکول) (MUTEG)، نانومیله های طلای فاز آبی عامل دار و با استفاده از سانتریفیوژ لیگاند استفاده نشده خارج شد. برای تأیید تشکیل نانومیله ها، تعیین اندازه ی نانومیله ها و تعیین نسبت طول به عرض نانومیله ها با استفاده از تعیین پلاسمون رزونانس سطحی نانومیله های طلا از اسپکتروسکوپی UV-Vis و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شد. همچنین به منظور تعیین میزان پایداری نانومیله های عامل دار شده در مقایسه با نانومیله های بدون عامل آنالیز پتانسیل زتا انجام شد. در پایان جهت تعیین درصد میزان سمّیت سلولی نانومیله های طلا، تست سمّیت بر روی گونه های سلولیHeLa cells و MCF-7 به روش رقیق سازی چاهکی با استفاده از رنگ MTT انجام شد. نتایج نشان داد نانومیله ها کاملاً زیست سازگار بوده و می توانند مورد مناسبی در کاربردهای پزشکی باشند.