1403/01/31
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز سبز برخی نانو ذرات فلزی با استفاده از اگزوپلی ساکاریدهای ریزجلبک و ارزیابی خواص ضدباکتری آنها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات، جلبک، اگزو پلی ساکارید
سال 1399
پژوهشگران محمد ملکی(دانشجو)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)، مجید مهدیه(استاد مشاور)

چکیده

در این کار تحقیقاتی، نانوذرات طلا، نقره و اکسید روی، با استفاده از اگزوپلیساکارید بدست آمده از ریزجلبک پورفیریدیوم پورپورئ وم، سنتز شدند و سپس خاصیت ضدباکتری آنها از طریق آزمون دیسک دیفیوژن مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انجام این کار، ابتدا جداسازی و خالصسازی اگزوپلیساکارید از محیط کشت ریزجلبک انجام شد و سپس با استفاده از آن سنتز نانوذرات طلا، نقره و اکسید روی، با موفقیت انجام شد. در این کار تحقیقاتی، برای اولین بار از اگزوپلی - ساکارید به دست آمده از ریزجلبک پورفیریدیوم پورپورئ وم به منظور احیای یونهای فلزی طلا و نقره و همچنین پایدارسازی نانوذرات سنتز شده در محلول آبی استفاده شد. به این ترتیب از این نوع اگزوپلیساکارید، هم به عنوان عامل احیا کننده و هم به عنوان عامل پایدار کننده استفاده شد. در نهایت از طریق آزمون دیسک دیفیوژن خواص ضدباکتری نانوذرات سنتز شده مورد ارزیابی قرار گرفت و نانوذرات نقره و اکسید روی خاصیت ضدباکتری بهتری نسبت به نانوذرات طلای سنتز شده با این روش، از خود نشان دادند. به منظور تایید تشکیل نانوذرات طلا، نقره و اکسید روی از طیف سنجی UV-Vis استفاده گردید. همچنین به منظور تعیین اندازه و مورفولوژی نانوذرات طلا و نقره سنتز شده با استفاده از اگزوپلیساکارید ریزجلبک از میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شد. در پایان، خواص ضدباکتری نانوذرات سنتز شده با استفاده از اگزوپلیساکارید به دست آمده از ریزجلبک، بر روی دو نوع باکتری گرم مثبت انتروکوکوس فکالیس و باکتری گرم منفی اشریشیا کلی، مورد ارزیابی قرار گرفت.