2024 : 4 : 19
Alireza Salabat

Alireza Salabat

Academic rank: Professor
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
Education: PhD.
ScopusId: 6603263297
Faculty: Science
Address: Arak University
Phone:

Research

Title
سنتز و شناسایی نانوکاتالیزور ناهمگنVPO بر روی پایه های مختلف و بررسی قعالیت کاتالیزوری آن در اکسیداسیون هیدروکربن ها در فاز مایع
Type
Thesis
Keywords
VPO ، سیکلوهگزان ، Intercalation ،نانوکاتالیزور
Year
2017
Researchers mohammad hosein farghadani(Student)، Vahid Mahdavi(PrimaryAdvisor)، Alireza Salabat(Advisor)

Abstract

کار تحقیقاتی حاضر یک رویکرد جدید برای تهیه فاز VPO دیسپرس بر روی پایه های مختلف را نشان می دهد. در این کار تحقیقاتی کاتالیزور اکسید وانادیل فسفات VPO با روش Intercalation ( وارد کردن برگشت پذیر یک مولکول یا یون به ترکیبات با ساختار لایه لایه ) و با استفاده از پیش ماده VOPO4.2H2O ، تراشه شده (Exfoliated) در محلول (2-بوتانول و اتانول) و با نسبت مولی P/V=1 بر روی پایه های مختلف از جمله HMS,TiO2,Al2O3,MgO و... تهیه شد. ساختار کاتالیست VPO قرار گرفته بر روی پایه توسط تکنیک های XRD, TGA , FT-IR ,FESEM و UV حالت جامد (DRS) شناسایی شد. سپس فعالیت کاتالیزوری در واکنش اکسیداسیون سیکلوهگزان به سیکلوهگزانول و سیکلوهگزانون در حضور اکسید کننده TBHP (ترشیو بوتیل هیدرو پراکساید) در فاز مایع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . همچنین برای آنالیز محصولات شیمیایی از دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکار ساز یونش شعله ای (FID) استفاده شد . به طور خاص ، کاتالیزور VPO/MgO درصد تبدیل قابل توجهی از سیکلوهگزان(85%) با گزینش پذیری فوق العاده بالا نسبت به سیکلوهگزانون (99%) را نشان داد. در این سیستم کاتالیزوری، اثر مقدار کاتالیزور، اثر دما – زمان ، اثر نوع اکسید کننده ، اثر نوع حلال ، اثر قابلیت تکرار پذیری و کاربرد مجدد ، اثر خیساندن و اثر نسبت مولی اکسید کننده به ماده اولیه مورد بررسی قرار گرفت و در هر مورد مقادیر بهینه معلوم گردید. همچنین سینتیک واکنش اکسیداسیون کاتالیزوری سیکلوهگزان مورد بررسی قرار گرفته و مقدار ثابت سرعت اندازه گیری شده است. وابستگی ثابت سرعت به دما بررسی شده و معلوم شده است که از رابطه آرنیوس تبعیت می کند و از این بررسی انرژی فعال سازی واکنش محاسبه شده است.