1403/01/27
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و مشخصه یابی کاتالیزورهای غیر همگن مخلوط اکسید های منگنز- مولیبدن با ساختار نانو و بررسی فعالیت کاتالیزوری آنها در اکسیداسیون جزئی هیدروکربن ها در فاز مایع
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کاتالیزور غیر همگن ، مخلوط اکسیدهای فلزی ، گوگردزدایی ، دی بنزوتیوفن، مولیبدن ، منگنز
سال 1401
پژوهشگران وحید مهدوی(استاد راهنما)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)

چکیده

فرایند حذف ترکیبات گوگرد دار موجود در برشهای نفتی به دلیل آلودگی هوا و خوردگی فلزات بسیار مهم میباشد. هدف از این پایان نامه ارائه کاتالیزور مناسب برای حذف ترکیبات گوگردی به روش گوگرد زدایی اکسیداسیونی میباشد. در این پایان نامه کاتالیزور های مخلوط اکسیدهای مضاعف مولیبدن-منگنز -آلومینیوم با نسبت های مولی متفاوت حاوی حفره های مزوپور به روش همرسوبی تهیه شد. ساختار کاتالیزور از طریق تکنیک هایی نظیر FESEM ،FT-IR ،BET،XRDو XPSشناسایی شد و ارتباط بین ساختار کاتالیزور و فعالیت آن در واکنش اکسایش دی بنزوتیوفن در مجاورت اکسنده ( H2O2هیدروژن پراکسید) مورد مطالعه قرار گرفت. خواص بی نظیر از قبیل پایداری مکانیکی، ساختار مزوپوری و پراکندگی یکنواخت ذرات کاتالیزور روی سطح باعث فعالیت مناسب کاتالیزور در واکنش اکسیداسیون دی بنزوتیوفن. شده است. برای آنالیزمحصولات شیمیایی، از دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکار ساز یونش شعله ای ( )FIDاستفاده شد. دراین سیستم کاتالیزوری، اثرمقدار کاتالیزور،مقدار اکسید کننده، دما، زمان، ، نوع حلال، همچنین نسبت مولی اکسید کننده به ماده ی اولیه مورد بررسی قرار گرفت و در هر موردمقادیر مناسب و بهینه معلوم شد. درنهایت سینتیک واکنش اکسیداسیون دی بنزوتیوفن با اکسید کننده H2O2 مورد بررسی قرار گرفته و مقادیر ثابت سرعت، انرژی فعال سازی در واکنش شبه مرتبه اول به دست آورده شد