1403/01/31
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی کلوییدهای نانومیله عاملدارشده طلا به روش شیمیایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذره طلا، کلوئید
سال 1397
پژوهشگران علیرضا صلابت(استاد راهنما)، سیدفرید میرحسینی(استاد مشاور)

چکیده

در این کار تحقیقاتی، نانومیلههای عاملدار شدهی طلا به روش رشد هسته در محلول سنتز شد. در این روش دو مرحلهای ابتدا نانوذرات کروی طلا در سیستمی حاوی محلول نمک طلا، سورفکتانت کاتیونی CTAB و عامل کاهندهی قوی سنتز شدند که به این محلول، محلول هسته گفته میشود. در مرحلهی بعد محلول رشد حاوی محلول نمک طلا، سورفکتانت کاتیونی CTAB، عامل کاهندهی ضعیف و محلول نیترات نقره تهیه و به منظور رشد کنترل شده نانومیله ها مقدار مشخصی از محلول هسته به آن اضافه میگردد. در نهایت به منظور پایدار کردن نانومیلههای طلا در محلول آبی، آنها را با استفاده از لیگاند (11-مرکاپتوآن دسیل) تترا (اتیلن گلیکول) (MUTEG)، عاملدار و با استفاده از سانتریفیوژ لیگاند اضافی خارج شد. برای تأیید تشکیل نانومیلهها، تعیین اندازهی نانومیلهها و تعیین نسبت طول به عرض نانومیلهها از روشهای اسپکتروسکوپی UV-Vis و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شد. همچنین به منظور تعیین میزان پایداری نانومیلههای عاملدار شده در مقایسه با نانومیلههای بدون عامل آنالیز پتانسیل زتا انجام شد. در پایان جهت تعیین درصد میزان سمیت سلولی نانومیله-های طلا تست سمیت بر روی گونههای سلولیHeLa cellsو MCF-7 به روش رنگ MTT انجام شد. نتایج نشان داد نانومیلهها کاملاً زیستسازگار و می توانند کاندید مناسبی در کاربردهای پزشکی باشند.