1403/01/27
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و مشخصه یابی اکسید های کبالت نانوساختار مزوپور و بررسی فعالیت کاتالیزوری آنها در اکسیداسیون جزئی هیدروکربونها در فاز مایع
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اکسیدکبالت مزوپور; Si-HMS; اکسیداسیون سیکلوهگزان; قالب سخت
سال 1400
پژوهشگران زهرا بوالحسنی(دانشجو)، وحید مهدوی(استاد راهنما)، علیرضا صلابت(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، کاتالیزورهای اکسید کبالت مزوپور با ساختار نانو و با استفاده از قالب های سخت نظیر مولکولارسیوهای مزوپور Si-HMS، SBA-15 و SBA-16 تهیه شد. همچنین به منظور افزایش مساحت سطح و افزایش امکان دسترسی به سایت های فعال کاتالیزوری، مخلوط های مکانیکی اکسید کبالت وگاما - آلومینا با درصدهای وزنی مختلف به روش مخلوط شدن شیمیایی تهیه شد. خواص بی نظیر Al2O3 γ– از قبیل مساحت سطح زیاد، پایداری مکانیکی و حرارتی، حجم و قطر حفرات بالا، باعث می شود تا ذرات اکسید کبالت مزوپور به خوبی برسطح آلومینا پراکنده شوند. تکنیک هایی نظیر XRD ، BET، FT-IR، EDX و SEM برای مشخصه یابی کاتالیزورهای سنتز شده به کار برده شد. نتایج آنالیز، تشکیل ساختار مزوپور اکسید کبالت و پراکندگی یکنواخت این ذرات برسطح پایه آلومینا را تایید کرد. به منظور بررسی فعالیت کاتالیزوری ترکیبات سنتز شده، اکسیداسیون جزئی سیکلوهگزان با اکسنده ترشیو بوتیل هیدروژن پراکساید(TBHP) در حضورکاتالیزورهای اکسید کبالت و در فار مایع، به عنوان مدل واکنش، مورد مطالعه قرار گرفت. برای آنالیز محصولات شیمیایی، از دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکار ساز یونش شعله ای(FID) استفاده شد. نتایج نشان داد این سیستم کاتالیزوری برای اکسایش انتخابی سیکلوهگزان به الکل و کتون مطابق با آن مناسب می باشد. دراین سیستم کاتالیزوری، اثر نوع قالب سخت، اثر مقدار بارگذاری اکسید کبالت مزوپور بر پایه آلومینا، اثر مقدار کاتالیزور، اثر دما و زمان، اثر نسبت اکسیدکننده به سیکلوهگزان، نوع حلال و کاربرد مجدد کاتالیزور مورد بررسی قرار گرفت و در هر مورد مقادیر مناسب و بهینه معلوم شد. در نهایت سینتیک واکنش اکسیداسیون سیکلوهگزان با TBHP و در حضور کاتالیزور بهینه در دماهای مختلف 30، 50، 70 و 90 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر ثابت سرعت و انرژی فعال سازی تجربی در واکنش مرتبه دوم به دست آمد.