1403/01/31
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه نانوذرات طلای پوشش داده شده با برخی آمینواسیدها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات طلا، طلای عامل دار شده
سال 1400
پژوهشگران مریم رجبی(دانشجو)، علیرضا صلابت(استاد راهنما)

چکیده

امروزه تحقیقات بر روی نانوذرات طلای عامل دارشده به دلیل گستره وسیعی از کاربردهای آنها مانند پزشکی، زیست محیطی و صنایع آرایشی بهداشتی در حال توسعه است . به همین جهت لازم است نانوذرات تهیه شده و عاملهای متصل به آنها زیست سازگار باشند. در این کار تحقیقاتی از آمینو اسیدها به عنوان عامل کاهنده یونهای طلا و همچنین عامل پایدار کننده آنها استفاده شده است. ابتدا نانو ذارت طلا توسط تریپتوفان، تیروزین و آسپارتیک اسید به روش محلول به دنبال احیای یونهای طلا سنتز شدند. محلولهای کلوئیدی حاصل با گذشت زمان پایدار بوده و برای آنالیزهای بعدی مورد استفاده قرارگرفتند. به منظور تایید تشکیل نانوذرات و همچنین وجود عامل آمینو اسید بر روی آنها از روش طیف سنجی Uv-vis و همچنین آنالیز FT-IR بهره برده شد. علاوه بر این اندازه نانوذرات حاصل و همچنین پراکندگی آنها از روش DLS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نوع آمینو اسید بر اندازه نانوذرات سنتز شده و بنابراین پلاسمونهای سطحی آنها تاثیر دارد. این نتیجه در تعیین کاربردهای کلوئیدهای حاصل شده توسط هر آمینو اسید می تواند بسیار مهم باشد. نهایتا نانوذرات عامل دار شده با آلبومین سرم گاوی ) BSA ( کانژوگه شده تا یک نمونه کلوئیدی ویژه قابل استفاده در کاربردهای پزشکی حاصل شود. در این مرحله نیز از روشهای ذکر شده در فوق برای تایید نانوکلوئیدهای طلای عامل دارشده با آمینو اسید و کانژوگه شده با BSA استفاده شد.