1403/01/27
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانوکاتالیست کبالت (II) فتالوسیانین بر پایه اکسید گرافن جهت اکسیداسیون مرکاپتان با استفاده از فرآیند مرآکس در رآکتوربستر ثابت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کاتالیزور ناهمگن، کبالت (II) تتراسولفوفتالوسیانین، اکسید گرافن، پیوند π-π ، اکسیداسیون مرکاپتان، آمین، بنزین FCC
سال 1397
پژوهشگران حجت الله احمدی(دانشجو)، علیرضا صلابت(استاد مشاور)، کاظم مطهری (بازنشسته)(استاد راهنما)

چکیده

مقدمه: در این تحقیق، کاتالیزور کبالت (II) تتراسولفوفتالوسیانین برپایه اکسید گرافن، پروپیل آمین - اکسیدگرافن ، بوتیل آمین – اکسیدگرافن، اتیلن دی آمین - اکسیدگرافن و تترامتیلن دی آمین - اکسیدگرافن با استفاده از پیوند π-π سنتز شد. کاتالیزور کبالت (II) تتراسولفوفتالوسیانین بر پایه اکسید گرافن جهت اکسیداسیون مرکاپتان ها در حضور کاستیک در رآکتور بستر ثابت مورد بررسی قرار گرفت. کاتالیزور کبالت (II) تتراسولفوفتالوسیانین بر پایه اکسید گرافن آمین دار شده به عنوان یک کاتالیست بازی جامد جهت اکسیداسیون مرکاپتان ها بدون شرایط قلیایی استفاده شد. تأثیر غلظت کاتالیزور، دما، پایداری و قابلیت استفاده مجدد کاتالیزورهای سنتز شده برای اکسیداسیون مرکاپتان ها مورد آزمایش قرار گرفت. مواد و روش ها: کاتالیزورهای سنتز شده با استفاده از اسپکتروسکوپی (UV-vis)، طیف سنجی مادون قرمز فوریه (FTIR)، پراش اشعه ایکس (XRD)، تجزیه و تحلیل طیف سنجی رامان، میکروسکوپ الکترونی-روبشی گسیل میدانی (FESEM)، اشعه ایکس پراش (EDAX)، وزن سنجی گرمایی و آنالیز حرارتی افتراقی (TGA-DTA)، طیف سنجی نوری پلاسما (ICP-OES)، میکروسکوپ انتقال الکترونی (TEM) و میکروسکوپ انتقال الکترونی با وضوح بالا (HRTEM) مورد شناسایی قرار گرفت. عملکرد کاتالیستی کاتالیست های سنتز شده جهت اکسیداسیون مرکاپتان های مختلف در بنزین FCC با استفاده از فرآیند مرآکس ارزیابی شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین اکسیداسیون مرکاپتان ها در طی فرآیند مرآکس در حضور کاستیک در مقدار 1/0 گرم کاتالیزور کبالت (II) تتراسولفوفتالوسیانین - اکسید گرافن و درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد با تبدیل اتیل مرکاپتان، ان پروپیل مرکاپتان و ان بوتیل مرکاپتان به ترتیب 9/99، 5/98 و 97 درصد به دست آمد. همچنین بیشترین اکسیداسیون مرکاپتان ها در طی فرآیند مرآکس درعدم حضور کاستیک در مقدار 13/0 گرم کاتالیزور اتیلن دی آمین - اکسیدگرافن کبالت (II) تتراسولفوفتالو سیانین و درجه حرارت 34 درجه سانتیگراد با 55/96% از اکسیداسیون مرکاپتان ها بدست آمد.