1403/01/27
علیرضا صلابت

علیرضا صلابت

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3364-4200
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603263297
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از میکروامولسیون های بر پایه ی مایعات یونی در تهیه ی فیلم های نانوکامپوزیتی پلی متیل متاآکریلات/اکسید تیتانیوم و بررسی برخی کاربردهای آن
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
میکروامولسیون، پلیمر، نانوکامپوزیت
سال 1394
پژوهشگران علیرضا صلابت(استاد راهنما)، سیدفرید میرحسینی(دانشجو)

چکیده

در قسمت اول از این کار تحقیقاتی پایداری ترمودینامیکی سیستم میکروامولسیونی نوین IL/O بر پایه ی مایع یونی آب دوست 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم تترا فلئورو برات [bmim][BF4] شامل مونومر متیل متا آکریلات (MMA)، سورفکتانت غیریونی TX-100 و کوسورفکتانت 1-بوتانول در محدوده ی دمایی 2 تا 70 درجه ی سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد برای سیستم میکروامولسیونی IL/O فوق، R=([IL])/([TX-100])=1 از پایداری ترمودینامیکی بهتری در کل محدوده ی دمایی 70-2 درجه ی سانتی گراد برخوردار است و برای مدتی طولانی به صورت شفاف باقی می ماند. دیاگرام فاز سه جزئی سیستم میکروامولسیونی نیز بررسی ونتایج نشان داد با افزایش دما بر خلاف سیستم های میکروامولسیونی سنتی از مساحت ناحیه ی شفاف و تک فازی کاسته می شود. در ادامه به منظور سنتز نانوکامپوزیت پلی متیل متاآکریلات/اکسید تیتانیوم PMMA/TiO2 تعدادی سیستم میکروامولسیونی در درصد وزنی های مختلف نانوذره ی اکسید تیتانیوم در محدوده ی (014/0-002/0) در 1=R تهیه و توسط اسپکتروسکوپیUV-Vis بررسی شدند. نتایج نشان داد با افزایش درصد وزنی میزان جذب سیستم میکروامولسیونی افزایش یافته و هم چنین یک جابه جای به سمت طول موج های بیشتر مشاهد می شود. اشاره به این نکته ضروری است که در سیستم میکروامولسیونی حاوی مایع یونی طول موج لبه ی جذب اکسید تیتانیوم به ناحیه بیشتر از 400 نانومتر جابه جا شده و بنابراین باند گپ به مقادیر کمتر از 2/3 الکترون ولت که باند گپ اکسیدتیتانیوم (فاز آناتاز) می باشد، کاهش می یابد. در قسمت دوم سیستم کلوئیدی حاوی نانوذرات اصلاح شده توسط مایع یونی که دارای فاز روغنی MMA است در شرایط مناسب تحت فرآیند پلیمریزاسیون رادیکالی قرار می گیرد. نتایج نشان داد نانوکامپوزیت های حاصل دارای کیفیت مطلوب بوده و نانوذرات اکسیدتیتانیوم به صورت یکنواخت در بافت پلیمر پراکنده شده-اند. برای تأیید این موضوع و تعیین اندازه ذرات اکسید فلزی در نانوکامپوزیت تهیه شده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و روبشی (FE-SEM) استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز TEM نانوکره های حاوی مایع یونی به عنوان هسته که توسط یک پوسته ی حاوی از نانوذرات اکسید تیتانیوم که در بافت پلیمر توزیع شده اند را نشان داد. میانگین اندازه نانوذرات اکسید تیتانیوم در محدوده ی 30-11 نانومتر تعیین شد. آنالیزهای