1403/04/02
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Additive manufacturing of biodegradable magnesium-based materials: Design strategies, properties, and biomedical applications Farzad Badkoobeh, Hossein Mostaan, Mehdi Rafiei, Hamid Reza Bakhsheshi-Rad, Seeram Ramakrishna, Xiongbiao Chen (2023)
Microstructural and mechanical investigation on fiber laser welding of S500MC steel Fardin Nematzadeh, Hossein Mostaan, Kianoosh Kornokar (2023)
Nanoscale Tribological Properties of Nanostructure Fe3Al and (Fe,Ti)3Al Compounds Fabricated by Spark Plasma Sintering Method Mohammad Mahdi Taghvaei, Hossein Mostaan, Mehdi Rafiei, Hamid Reza Bakhsheshi-Rad, Filippo Berto (2022)
Microstructural Characteristics and Strengthening Mechanisms of Ferritic–Martensitic Dual-Phase Steels: A Review Farzad Badkoobeh, Hossein Mostaan, Mehdi Rafiei, Hamid Reza Bakhsheshi-Rad, Filippo Berto (2022)
Friction Stir Welding/Processing of Mg-Based Alloys: A Critical Review on Advancements and Challenges Farzad Badkoobeh, Hossein Mostaan, Mehdi Rafiei, Hamid Reza Bakhsheshi-Rad, Filippo Berto (2021)
EBSD study of dissimilar transient liquid phase joining of duplex stainless steel SAF 2205 to nickel-based superalloy IN X-750 Ehsan Bahrzadeh, morteza shamanian, Mehdi Rafiei, Hossein Mostaan, jerzy szpunar (2021)
Microstructure and mechanical properties of resistance spot welded dual-phase steels with various silicon contents Farzad Badkoobeh, Ashkan Nouri, Hossein Hasannejad dorabad, Hossein Mostaan (2020)
Weld Zone Characterization of Dissimilar SS UNS S43000/UNS S32304 Joined through Laser Beam Welding: EBSDStudy, Phase Evolutions, and Fractography Hossein Mostaan, morteza shamanian, Reza Moradi, Fardin Nematzadeh, Ali Sonboli, jerzy szpunar (2020)
The effect of microstructure on magnetic properties of TLP bonded Sm2Co17 hard magnets Hossein Mostaan, Mehdi Rafiei, Mahdi Oraei, Ehsan Bahrzadeh (2020)
Reaction mechanism in SiO2-MnO2-Fe-Al system for producing ferrosilicomanganese powder Mehdi Rafiei, MOhammad Ahmadnezhad, Hossein Mostaan, Ali Saidi (2020)
Experimental Investigation of Weld Quality for Dissimilar Welding of AA6061-T6/AA7075-T6 Aluminum Alloys mehdi safari, R. A. De sousa, Jalal Joudaki, Hossein Mostaan (2020)
Properties of IN X-750/BNi-2/SAF 2205 joints formed by transient liquid phase bonding Ehsan Bahrzadeh, morteza shamanian, Mehdi Rafiei, Hossein Mostaan (2019)
Synthesis of a NiTi 2-AlNi-Al 2 O 3 nanocomposite by mechanical alloying and heat treatment of Al-TiO 2-NiO Reza Beygi, Majid Zarezadeh Mehrizi, Hossein Mostaan, mahdi rafiei, AhmadReza Abbasian (2019)
Synthesis of a NiTi2–AlNi–Al2O3 nanocomposite by mechanical alloying and heat treatment of Al–TiO2–NiO Reza Beygi, Majid Zarezadeh Mehrizi, Hossein Mostaan, Mehdi Rafiei, Ahmadreza Abbasian (2019)
تولید و مشخصه یابی ترکیب بین فلزی Ni2AlSi از طریق فرایند آلیاژسازی مکانیکی مهدی رفیعی، مهرداد جوادی، حسین مستعان، احمد رضا عباسیان (1397)
Mechanochemical assisted synthesis of NiAl and Ni2AlSi intermetallic: a comparative study on the corrosion behavior Mehdi Rafiei, Hossein Mostaan, Farshid Abbasi, Ali Hamzelu, Mahdi Oraei (2018)
شبیهسازی رفتار سایشی فولاد 0314 در مقابل گلوله آلومینایی  محمدجواد رجبلو، مهدی رفیعی، حسین مستعان (1397)
شبیه سازی رفتار سایشی فوالد 0314 در مقابل گلوله آلومینایی محمدجواد رجبلو، مهدی رفیعی، حسین مستعان (1397)
Reaction Pathways of Nanocomposite Synthesized in-situ from Mechanical Activated Al–C–TiO2 Powder Mixture Majid Zarezadeh Mehrizi, Hossein Mostaan, Reza Beygi, Mehdi Rafiei, Ahmadreza Abbasian (2018)
تأثیر فلز پرکننده بر خواص اتصال غیرمشابه فولاد 4130 به فولاد زنگ نزن 316 L مسعود پورکبیریان، حسین مستعان، مهدی رفیعی (1396)
Nd:YAG laser micro-welding of ultra-thin FeCo–V magnetic alloy: optimization of weld strength Hossein Mostaan, morteza shamanian, Saeed hasani, mehdi safari, jerzy szpunar (2017)
The effect of the order-disorder transition on the electrical, magnetic and mechanical properties of Vicalloy I Saeed hasani, Ali shafyei, Majid Nezakat, Hossein Mostaan, peiman behjati, Prasanta Sahu (2017)
Contribution of mechanical activation and annealing in the formation of nanopowders of Al(Cu)/TiC-Al2O3 hybrid nanocomposite Hossein Mostaan, Majid Zarezadeh Mehrizi, Mehdi Rafiei, Reza Beygi, Ahmadreza Abbasian (2017)
Friction stir modification of GTA 7075-T6 Al alloy weld joints: EBSD study and microstructural evolutions morteza shamanian, Hossein Mostaan, mehdi safari, jerzy szpunar (2017)
Tribological Properties of B4C-Ni Cermet Coating Produced by HVOF Process on the Surface of 4130 Steel Mehdi Rafiei, morteza shamanian, Mehdi Salehi, Hossein Mostaan (2016)
Mechanical activation-assistedcombustionsynthesisofinsitu aluminum matrixhybrid(TiC/Al2O3)nanocomposite Majid Zarezadeh Mehrizi, Reza Beygi, Hossein Mostaan, Mehdi Raoufi, Aboulfazl Barati (2016)
Correlation Between Magnetic Properties and Allotropic Phase Transition of Fe–Co–V Alloy Saeed hasani, Ali shafyei, morteza shamanian, peiman behjati, Hossein Mostaan, jerzy szpunar, Timu Juuti (2015)
Structure, Texture and Magnetic Properties of Laser-Welded Ultrathin Fe–Co–V Foils Hossein Mostaan, morteza shamanian, seyed mahmood monirvaghefi, peiman behjati, jerzy szpunar, mashallah fathimoghadam, morteza amiri (2015)
Analysisandcharacterizationofmicrostructuralevolutions, mechanical responseandfracturemechanismoflaserwelded Fe–Co–V ultra-thinfoils Hossein Mostaan, morteza shamanian, seyed mahmood monirvaghefi, peiman behjati, Saeed hasani, jerzy szpunar, morteza amiri, mashallah fathimoghadam (2014)
Electron beam assisted joining of nanograin-sized FeeCoeV magnetic foils: Study and optimization of magnetic properties of weld joints Hossein Mostaan, morteza shamanian, seyed mahmood monirvaghefi, peiman behjati, jerzy szpunar (2014)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
حواص و کارایی فولادهای ابزار حسین مستعان، صادق ورمزیار (1399)
متالورژی جوشکاری و جوش پذیری مرتضی شمعانیان، حسین مستعان (1395)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی پوشش های سه تایی Ni-W-Si بر روی زیر لایه نیکل خالص با استفاده از روکش کاری لیزری مهدی رئوفی، مجید زارع زاده مهریزی، حسین مستعان، ساناز علیمحمدی (1401)
اثر منگنز بر روی ریز ساختار و خواص کششی فولادهای دو فازی قاسم عیسی آبادی بزچلویی، اشکان نوری، حسین مستعان، حسین حسن نژاد دراباد (1400)
پوشش کاری بروش جوشکاری فولاد کم آلیاژ AISI L6 با سوپرآلیاژ پایه کبالت Stellite 6 فردین نعمت زاده، حسین مستعان، علیرضا عسگری (1398)
ارتباط میزان سیلیسیم با ریزساختار و رفتار پخت سختی و جوشکاری مقاومتی نقطه ای فولاد های دو فازی حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، حسین مستعان، فرزاد بادکوبه هزاوه (1398)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته