1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
متالورژی جوشکاری و جوش پذیری
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
متالورژِ جوشکاری، جوش پذیری، ترک گزم، ترک سرد، مکانیک شکست
سال 1395
پژوهشگران مرتضی شمعانیان ، حسین مستعان

چکیده

این کتاب در ادامه کتابهای قبلی در رابطه با متالورژی جوشکاری و جوشپذ یری فولادهذا ی زنگنزن و آلیاژهای پایه نیکل میباشد که بهترتیب در سالهای 5002 و 5002 منتشر شدهانذد با نگاهی به گ شته، اینگونه استنباط میشود که این کتاب بایستی در ابتدا منتشر میشذد ز یذ را این کتاب بسیاری از مباحث متالورژیکی و جوشپ یری که در دو کتاب قبلی بیان شده بودنذد، پوشش میدهد موضوع اصلی این کتاب بر پایه درسی است که من در دانشگاه ایذ التی اوهذا یو در برنامذه مدندسذی جوشذکاری آن را از سذال 6291 تذدریس کذردهام مباحذث بذه گونذهای طرحریزی شده است که مدندسان را با پیشنیازهای لازم برای فدم مفذاه یم اساسذ ی متذالورژ ی جوشکاری و تفسیر شکستها در اجزای جوشکاری شده مدیا میکند