1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیهسازی رفتار سایشی فولاد 0314 در مقابل گلوله آلومینایی 
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تریبولوژی، نرمافزار آباکوس، فولاد 0794 ، آزمایش پین بر روی دیسک، تنش تماسی.
سال 1397
مجله نشريه مهندسي متالورژي و مواد
شناسه DOI
پژوهشگران محمدجواد رجبلو ، مهدی رفیعی ، حسین مستعان

چکیده

در تحقیق حاضر شبیه سازی فرایند سایش فولاد 0794 ، توسط نرمافزار آباکوس انجام شد. از اینرو فولاد 0794 در سه نیروی عمودی 7 5 نیوتن به صورت آزمایش پین بر روی دی سک مورد شبیه سازی قرار گرفت. نتایج به د ست آمده ن شان داد سایش به وجود آمده از نوع خرا شان بوده و با افزایش نیروی عمودی بر روی پین، تنش تما سی در منطقه تماس پین و دی سک ، عمق و پهنای سایش افزایش مییابد. همچنین نتایج به دست آمده از این شبیهسازی مطابق با نتایج آزمایشگاهی میباشد که دلالت بر قابل اعتماد بودن نتایج شبیهسازی در پیشبینی شدت سایش دارد.