1403/05/02
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی ریزساختار و مقاومت به ضربه اتصال غیر مشابه فولاد زنگنزن آستنیتی AISI 201 به فولاد کم-آلیاژ
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اتصال غیرمشابه، جوشکاری قوسی تنگستن-گاز، فولاد زنگنزن آستنیتی 201 ، فولاد کم آلیاژ 4130 خواص مکانیکی، ریزساختار.
سال 1396
پژوهشگران حسین مستعان ، فردین نعمت زاده ، علی سنبلی

چکیده

در این پژوهش، جوشکاری غیرمشابه فولاد زنگنزن آستنیتی 201 به فولاد کمآلیاژ 4130 به روش قوسی تنگستن-گاز ،ER308L فولادهای زنگنزن آستنیتی ،(ERNiCr-3) مورد بررسی قرار گرفت. از چهار فلز پرکننده اینکونل 82 برای این منظور استفاده شد. پساز جوشکاری فصل مشترکمناطق مختلفهر ER80S-B و فولاد کمآلیاژ 2 ER309L اتصال، مناطق متاثر از حرارت و همچنین سطح مقاطع شکست با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی خواصمکانیکی اتصال از آزمون ضربه و ریز سختی (SEM) الکترونی روبشی با 83 ژول بیشترین و فلز جوش ER308L سنجی استفاده گردید. در بررسی آزمون ضربه فلزات پرکننده، فلز جوش با 41 ژول کمترین میزان انرژی شکست ضربه را دارا میباشند. همچنین نتایج حاصل از آزمون ریز سختی ERNiCr-3 می- ER80S-B سنجی نشان داد بیشترین سختی در بین فلزات جوش، مربوط به نمونه جوش داده شده با فلز پرکننده 2 نشان SEM باشد که علت این امر وجود ساختار مارتنزیتی در فلز جوش این نمونه میباشد. مشاهدات انجام شده توسط به صورت نیمه ترد میباشد و سایر فلزات ERNiCr- داد که در آزمون ضربه، شکست نمونه مربوط به فلز پرکننده 3 دارای ساختار کاملا آستنیتی بوده و از دانه- ERNiCr- پرکننده به صورت نرم میباشد. بررسیها نشان داد فلز پرکننده 3 دارای ریز ER309L و ER308L های هممحور تشکیل شده است و هیچگونه ترکی در آن مشاهده نشد. فلزات پرکننده ساختار سلولی-دندریتی بوده و بهدلیل وجود فازهای فریت دلتا در نواحی بین دندریتی آستنیت زمینه هیچگونه ترکی در به صورت صفحات مارتنزیت لایهای بود همچنین در ER80S-B این اتصال مشاهده نشده است. ریزساختار فلز پرکننده 2 این اتصال نیز هیچگونه ترک انجمادی رخ نداد. پس از بررسی تمامی نتایج بدست آمده سیم جوش فولاد زنگ نزن مناسبترین انتخاب برای اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن 201 به فولاد کم آلیاژ 4130 تشخیص ER308L آستنیتی داده شد. ،