1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی و بهینه سازی خواص مادی و طراحی هندسی استنت برای کاربردهای پزشکی نظیر نای
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
استنت، تحلیل المان محدود، طراحی استنت، بهینه سازی
سال 1397
پژوهشگران فردین نعمت زاده(استاد راهنما)، یوسف پاینده(استاد مشاور)، حسین مستعان(استاد مشاور)

چکیده

عملکرد استنت ها از لحاظ مکانیکی بشدت به هندسۀ آنها وابسته است که در این بین می توان به پارامترهای مهم هندسی نظیر طول، ضخامت، پهنا، قطر سیم، قطر داخلی، تعداد رأس و زاویۀ بین بازوهای استنت اشاره کرد. در مطالعۀ حاضر، از روش اجزاء محدود برای بررسی اثرات پارامترهای هندسی روی رفتار ابرکشسانی هندسه های جدید z شکل استنت نایتینول برای کاربرد در نای با استفاده از تست کریمپینگ استفاده شد. مدل ماده مورد استفاده جهت توصیف خواص ماده حافظه دار بر اساس انرژی ترمودینامیکی آزاد هلمهولتز(مدل آریشیو) می باشد. در این مطالعۀ عددی با استفاده از شبیه سازی و با ایجاد طرحی جدید از استنت و با انتخاب خواص مکانیکی مختلف، و تغییر پارامترهای هندسی آن، عملکرد مکانیکی استنت ها، با استفاده از شبیه سازی و تحلیل المان محدود در نرم افزار آباکوس مورد ارزیابی قرار می گیرد. پارامترهای هندسی تغییر داده شده ضخامت، تعداد رأس و زاویۀ بین بازوهای استنت می باشد که با استفاده از طراحی آزمایش به روش پاسخ سطحی 15 استنت مورد بررسی قرار گرفت. کاهش در زاویۀ بین بازوهای استنت، و همچنین افزایش در تعداد خمش ها و ضخامت استنت، باعث افزایش کرنش شد، استنت های با کرنش بالاتر به لحاظ مکانیکی عملکرد مکانیکی بهتری دارند. افزایش کرنش در استنت بدلیل رفتار دینامیکی مطلوب تر، مناسب تر به نظر می آید. تمام مدل های استنت رفتار ابرکشسان متاثر از استحاله مارتنزیت را ارائه دادند. لذا برای کاربرد مناسب هستند. این مطالعه عددی میتواند یک راه مناسبی برای بررسی رفتار مکانیکی استنت های مورد کاربرد در نای با توجه به اثرات پارامترهای هندسی ارائه نماید.