1403/05/02
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تحولات ریز ساختاری و خواص مکانیکی اتصالات نامتشابه ایجاد شده توسط جوشکاری مقاومتی نقطه ای بین فولاد ساده کربنی و فولاد دوفازی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جوشکاری مقاومتی نقطهای، فولاد دوفازی، اتصالات غیرمشابه، فولاد ساده کربنی، درصد منگن ز، تحولات ریزساختاری
سال 1402
پژوهشگران اشکان نوری(استاد راهنما)، حسین مستعان(استاد راهنما)، فرزاد بادکوبه هزاوه(استاد مشاور)، مسعود اسدی(دانشجو)

چکیده

در این پژوهش مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصالات جوش مقاومتی نقطهای غیرمشابه بین فولادهای دوفازی با درصد منگنز متغیر و فولاد ساده کربنی مورد بررسی قرار گرفت. بررسیهای ریزساختاری نواحی مختلف اتصال نشان داد که ریزساختار منطقه متأثر از حرارت در سمت فولاد دوفازی به دلیل ماهیت ریزساختار فریتی مارتنزیتی موجود در فلز پایه و همچنین پیکهای دمایی گوناگون از مرز ذوب به سمت فلز پایه، متفاوت است. منگنز به دلیل ماهیت آستنی ت زا بودن بر کسر فاز مارتنزیت موجود در فلز پایه و ناحیه متأثر از حرارت و همچنین اندازه دانه فریت تأثیر میگذارد. بهگونهای که با افزایش در مقدار منگنز افزایش در کسر حجمی مارتنزیت و کاهش اندازه دانه فریت مشاهده شد. مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که ریزساختار منطقه جوش متشکل از دوفاز فریت و مارتنزی ت میباشد که با افزایش مقدار منگنز تعادل بهتری بین فریت و مارتنزی ت ایجاد میشود و چقرمگی بهبود مییابد. با انجام عملیات حرارتی پس از جوشکاری در دو حالت تمپر و آنیل میان بحرانی سبب تغییر در نواحی جوش شد. عملیات حرارتی آنیل میان بحرانی باعث افزایش کسر حجمی مارتنزیت و به همین سبب افزایش سختی و استحکام را در پی داشت. ریزساختار منطقه متأثر از حرارت در سمت فولاد ساده کربنی نیز بهصورت دانههای درشت فری ت و مارتنزی ت بود. بررسی رفتار کششی اتصالات نیز نشان داد که با افزایش در محتوای منگنز، هر دو مشخصه استحکام و انعطا فپذیری، افزایش پیدا کردند. همچنین افزایش در مقدار سختی در ناحیه جوش با افزایش مقدار منگنز گزارش شد.