1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار شکست تحت ضربه اتصالات غیرمشابه فولاد P20 به فولاد زنگ نزن 304
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
اتصال غیر مشابه، جوشکاری GTAW، فولاد زنگ نزن آستنیتی 304، فولاد کم آلیاژ P20، خواص مکانیکی
سال 1396
پژوهشگران حسین مستعان ، فردین نعمت زاده

چکیده

در این پژوهش، اتصال غیر مشابه فولاد کم آلیاژ P20 به فولاد زنگ نزن آستنیتی 304AISI به روش جوشکاری قوسی تنگستن- گاز مورد بررسی قرار گرفت. از سه فلز پرکننده ER80S-B2و ER309 و ER308 بـرای ایـن منظـور اسـتفاده شـد. پـس از جوشـکاری، ریزساختار مناطق مختلف هر اتصال شامل فلزات جوش، مناطق متأثر از حرارت و فصل مشترک ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی خواص مکانیکی اتصال از آزمون ضربه استفاده گردید. مشاهدات انجام شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که در آزمون ضربه، شکست نمونه ها به صورت ترد می باشد. بررسی ها نشان داد که بیشترین انرژی شکست در آزمون ضربه مربوط به فلزهای پر کننده ER309 وER308 به مقدار J141 می باشد. وجود سـاختار مارتنزیتی در فلزات جوش پایه آهنی وجود داشت و ساختار مارنتزیت به صورت لایه ایی مشاهده شد و هیچ گونه ترکی در این اتصالات مشاهده نگردید.