1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید و مشخصه یابی ترکیب بین فلزی Ni2AlSi از طریق فرایند آلیاژسازی مکانیکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آلیاژسازی مکانیکی، ترکیب بی نفلزی، پراش اشعه ایکس، آنالیز حرارتی.
سال 1397
مجله مهندسي متالورژي
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی رفیعی ، مهرداد جوادی ، حسین مستعان ، احمد رضا عباسیان

چکیده

در این تحقیق، ترکیب بی نفلزی به مد تزمان 30 ساعت مورد عملیات آلیاژسازی مکانیکی قرار گرفتند. تغییرات فازی، ریزساختاری و مورفولوژ کیی مخلو طهای Ni50Al25Si و 25 Ni50Al مخلو طهای پودری 50 پودری در حین آلیاژسازی مکانیکی توسط پراش پرتوا کیس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین رفتار حرارتی پودرها توسط آنالیز حرارتی با موفقیت پس از 30 ساعت آلیاژسازی مکانیکی تولید شدند. مسیر Ni2AlSi و NiAl افتراقی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکی بهای بی نفلزی نانوکریستال ب هصورت وقوع واکنش مستقیم بین ذرات دو عنصر نیکل و آلومینیوم در حین فرایند آلیاژسازی مکانیکی بود و هی چگونه محلول جامدی در NiAl تشکیل ترکیب بی نفلزی تشکیل NiAl در ابتدا ترکیب بی نفلزی Ni-Al-Si حین آلیاژسازی مکانیکی قبل از تشکیل ترکیب بین فلزی تشکیل نشد. همچنین در حین آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودری به ترکیب بی نفلزی منظم (Ni,Si)Al ایجاد شد و درنهایت با انجام آلیاژسازی بیشتر ترکیب (Ni,Si)Al شد. در ادامه با انحلال سیلیسیوم در ساختار این ترکیب، فاز بی نفلزی تبدیل گردید.