1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر ترکیب شیمیایی پودر بر ریزساختار، خواص مکانیکی و خواص سایشی فولاد هاردوکس 400 در فرایند جوشکاری قوسی زیرپودری
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
خواص مکانیکی و خواص سایشی فولاد هاردوکس 400 فرایند جوشکاری قوسی زیرپودری
سال 1400
پژوهشگران حسین مستعان(استاد راهنما)، فردین نعمت زاده(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش به منظور بررسی اثر ترکیب شیمیایی پودر روی ریزساختار، خواص سایشی و مکانیکی فولاد ضد سایش هاردوکس 044 ، از 0 نوع پودر مختلف استفاده شد. به منظور بررسی اثر ترکیب شیمیایی پودر ها بر جوانه زنی فاز فریت سوزنی، 3 پودر با عدد بازیسیته مختلف تهیه شد. پودر چهارم، پودری است که در بین پودر ها بیشترین عدد بازیسیته را داشته و به آن 12 درصد وزنی دی اکسید تیتانیوم اضافه شده تا اثر دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی فریت سوزنی بررسی شود. تمام متغیر های جوشکاری در جوشکاری 0 نمونه ثابت می باشد. برای بررسی ریزساختار، سطح شکست و سایش نمونه ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش شاخص بازی پودر، جوانه زنی فاز فریت سوزنی در فلز جوش افزایش می یابد و با اضافه شدن پودر دی اکسید تیتانیوم به پودر جوشکاری، فلز جوش، حاوی مقادیر بسیار بیشتری فاز فریت سوزنی نسبت به نمونه های دیگر می باشد. همچنین در آزمایش کشش مشخص شد که با افزایش شاخص بازی پودر و اضافه شدن پودر دی اکسید تیتانیوم، استحکام کششی از 131 مگاپاسکال به 815 مگاپاسکال افت می کند. اما نتایج آزمون ضربه، نشان داد که وجود فریت سوزنی بیشتر در نمونه ها، به علت موفولوژی تنیده 125 ژول و در نمونه حاوی / این فاز، باعث شده تا در نمونه حاوی بیشترین مقدار فریت سوزنی، چقرمگی 8 کمترین مقدار فریت سوزنی، چقرمگی ضربه 14 ژول، بسیار بالایی به دست آید. سطوح شکست نمونه هایی که از فاز فریت سوزنی بیشتر برخوردار بودند، دارای دیمپل و مشخصه شکست نرم بود و با افزایش شاخص بازی پودر، تعداد دیمپل ها بیشتر و اندازه آن ها کوچک تر شده است. در نمونه های تحت آزمایش سایش، بررسی سطوح سایش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و درصد کاهش وزن نمونه ها نشان داد که، ریزساختار و سختی، دو عامل مهم در مقاومت به سایش نمونه ها می باشد. در نمونه ای که سختی بالایی دارد میزان کاهش وزن کمی رخ داده و مکانیزم غالب سایش،سایش چسبان و مقدار کمی خراشان است و درصد کمی کاهش وزن داشته است. از طرفی نمونه ای که حاوی مقدار کافی فاز فریت سوزنی می باشد، مقاومت به سایش بیشتری داشته و مکانیزم غالب سایش، سایش چسبان است و درصد کاهش وزن خیلی کمتری داشت. نمونه های دیگر که هیچکدام از شرایط: فریت سوزنی کافی و سختی بالا را نداشتند، کاهش وزن بیشتری را تجربه کردند.