1403/05/01
حسین مستعان

حسین مستعان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3890-5502
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35737672000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی متغیرهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با هدف دستیابی به استحکام شکست بیشینه
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مطالعات بافت، ریزساختار، بهینه سازی. ، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، فولادIF
سال 1395
مجله نشريه علوم و فناوري جوشكاري ايران
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی صفری ، حسین مستعان ، آرش بختیاری

چکیده

چکیده 0 میلیمتر به صورت لب روی هم مورد بررسی قرار می گیرد. بدین / به ضخامت 7 IF در این پژوهش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ورق فولادی منظور خواص مکانیکی اتصالات و همچنین تغییرات ریزساختاری آنها مطالعه می شوند. نتایج نشان می دهند که با افز ایش سرعت دوران ی و کاهش سرعت پیشروی ابزار، استحکام شکست اتصالات جوشکاری شده افزایش می یابد. نتایج مربوط به مطالعات بافت شناسی نیز نشان م ی تغییری در مؤلفه های بافت ایجاد نمی شود. عدم تغییر در مؤلفه های ،IF دهند که با انجام عملیات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی فولاد و در نتیجه وقوع تبلور مجدد دینامیکی شدید در حین انجام فرایند نسبت داد. نتایج IF بافت را می توان به انرژی نقض در چیده شدن زیاد فولاد نشان می دهند که با افزایش سرعت دورانی ابزار از 900 تا 1400 دور بر دقیقه، نیروی نها یی شکست اتصالات حاصل از فر آیند اصطکاک ی اغتشاشی افزایش می یابد. همچنین از نتایج استنباط می شود که با افزایش سرعت پیشروی ابزار از 50 تا 160 میلیمتر بر د قیقه ، نی روی نها یی با IF شکست اتصالات کاهش می یابد. در نهایت، از نتایج این مقاله ثابت می شود که در جوشکاری اصطکاک ی اغتشاش ی ورق های فولاد ی 0 میلیمتر، بیشترین نیروی شکست اتصالات جوش در سرعت دورانی 1400 دور بر دقیقه و سرعت پیشروی 105 میلیمتر بر د قیقه / ضخامت 7 بدست می آید.