1403/03/29
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Synthesis, Characterization, Computational Studies, and Evaluation of Neuroprotective Effects of New Piperazine Compounds Maliheh Erfantalab, Najmeh Eskandari, Hamid Reza Momeni, Hamid Khanmohammadi (2021)
Synthesis, Characterization, Computational Studies, and Evaluation of Neuroprotective Effects of New Piperazine Compounds Maliheh Erfantalab, Najmeh Eskandari, Hamid Reza Momeni, Hamid Khanmohammadi (2021)
Chitosan hydrogels cross-linked with tris(2-(2-formylphenoxy)ethyl) amine: Swelling and drug delivery Alireza Karimi, Bahareh Rostaminejad, LEILA RAHIMI, Azam Khodadadi, Hamid Khanmohammadi, Ahmad Shahriari (2018)
Surface functionalized cadmium telluride quantum dots for the optical detection and determination of herbicides Saba Mahdavi Hezaveh, Hamid Khanmohammadi, Majid Masteri-Farahani (2018)
Double-decker luminescent ytterbium and erbium SMMs with symmetric and asymmetric Schiff base ligands† samira gholizadedogahe, Hamid Khanmohammadi, Carolina Sanudo (2017)
Removal of fluoride from aqueous solution byadsorption on NaP:HAp nanocomposite usingresponse surface methodologyM. Mojgan Zendehdel, BAHAREH shoshtari-yeganeh, Hamid Khanmohammadi, Giuseppe Cruciani (2017)
Diaminomaleonitrile-based azo dyes: Synthesis, DFT studies and their antibacterial activities Hamid Khanmohammadi, Vajihe Arab, Khatereh Rezaeian, Golamreza Talei, Maryam Darvishpour, Nafiseh Shabani (2017)
CoII and CuII Fluorescent Complexes with Acridine-Based Ligands samira gholizadedogahe, Maria Heras Ojea, Lidia Rosado Piquer, Lluis Artus, Hamid Khanmohammadi (2016)
New asymmetric heptaaza Schiff base macrocyclic complex of Mn(II): Crystal structure, biological and DFT studies Hamid Khanmohammadi, Saeid Amani Komaei, Mohammadhossein Abnosi, Hamid Reza Khavasi (2010)
اثر ترکیب پلی آمینی tdmtn بر آپوپتوزیس نورون های حرکتی در قطعات کشت شده نخاع موش بالغ حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، حمید خانمحمدی (1389)
Synthesis, biological and computational study of new Schiff base hydrazones bearing 3-(4-pyridine)-5-mercapto-1,2,4-triazole moiety Hamid Khanmohammadi, Mohammadhossein Abnosi, Ali Hoseinzadeh, Maliheh Erfantalab (2008)
Synthesis, crystal structure and spectroscopic properties of some cadmium(II) complexes with three polyamine and corresponding macroacyclic Schiff base ligands Hassan Keypour, Reza Azadbakht, Sadegh Salehzadeh, Hamid Khanmohammadi, Hamid Reza Khavasi, Harry Adams (2008)
مقاله ارائه‌شده
Azo-azomethine ligand anchored onto MCM-41: Synthesis, characterization and applications Marjan Faramarzi, Hamid Khanmohammadi, Mojgan Zendehdel (2019)
Detection of inorganic anions by the immobilized Schiff-base receptor on zeolite-Y Saba Mahdavi Hezaveh, Mojgan Zendehdel, Hamid Khanmohammadi (2017)
Detection of inorganic anions by the immobilized Schiff-base receptor on zeolite-Y Saba Mahdavi Hezaveh, Mojgan Zendehdel, Hamid Khanmohammadi (2017)
A highly selective colorimetric sensor for Ni (II) ion using N2S2O2 Azo-azomethine derivative samira gholizadedogahe, Khatereh Rezaeian, Hamid Khanmohammadi (2014)
Synthesis and characterization of two La(III) binuclear Schiff based complexes Hassan Keypour, Reza Azadbakht, Hamid Amiri Amiri Rudbari, Hamid Khanmohammadi (2009)
کتاب
شیمی معدنی 3 مسعود میرزایی شهرابی، امیر شکوه سلجوقی، حسن حدادزاده، محمد جوشقانی، سعید رعیتی، حمید خانمحمدی (1397)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تولید آنتیموان تری‌اکسید از سنگ معدن آنتیموان حمید خانمحمدی، فاطمه چنگیز زاده (1402)
حسگرهای شیمیایی آزو- آزومتین مستقر بر روی بسترهای معدنی و نقاط کوانتومی: سنتز، شناسایی و کاربردها مجید ماستری-فراهانی، حمید خانمحمدی، مژگان زنده دل، صبا مهدوی هزاوه (1397)
سنتز، شناسایی و کاربرد لیگاندهای آزومتینی با پایه هیدرازین حمید خانمحمدی، خاطره رضائیان، مهسا حسنی (1396)
تشکیل پیوند کربن-کربن به کمک کمپلکس ارگانو-پالادیوم متصل شده به نانوذرات مغناطیسی محمد علی بداغی فرد، حمید خانمحمدی، الهام علی محمدی (1395)
سنتز، شناسایی و مطالعه طیفی ترکیبات پلی آزا و کمپلکس های فلزی آنها حمید خانمحمدی، مجتبی باقرزاده، ملیحه عرفان طلب (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع