1403/02/01
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رنگدانه های آزو-آزومتین با پایه نفتالن : مطالعه طیفی و بررسی فرایند تخریب آنها با استفاده از تابش UV و نور خورشید در حضور نانو ذرات TiO2و ZnO
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نفتالن، آزومتین، باز شیف
سال 1391
پژوهشگران حدیث ردایی(دانشجو)، حمید خانمحمدی(استاد راهنما)

چکیده

در پایان نامه حاضر علاوه بر مشتقات آزو با پایه سالیسیل آلدهید و نفتالن و دسته جدیدی از رنگدانه های آزو- آزومتین ((3-1n=)Ln2H و (4-1n=)HLn)، سنتز و با استفاده از روش های طیف سنجی IR,1HNMR, UV-Visمورد شناسایی قرار گرفتند.. افزون بر این، تاثیر اکسنده های 2O2H،4NaIO و 8O2S2)4(NH در روند رنگزدایی رنگدانه2HL و تخریب 3HL در حضور نور خورشید و تابش UV مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، رفتار فوتو کاتالیستی نانو ذرات 2TiOو ZnO در تسریع تخریب و رنگزدایی این رنگدانه ها در شرایط مختلف ارزیابی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بیشترین میزان تخریب در حضور تابش نور خورشیدو فوتو کاتالیست 2TiO صورت می گیرد.