1403/01/26
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رنگدانه های آزو-آزومتین : سنتز، شناسایی و بررسی فرایند تخریب آنها با استفاده از تابش ماورائ بنفش در حضور نانو ذرات
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو ذره، آزومتین، تخریب نوری
سال 1390
پژوهشگران خاطره رضائیان(دانشجو)، حمید خانمحمدی(استاد راهنما)

چکیده

در پایان نامه حاضر، دسته جدیدی از رنگدانه های آزو- آزومتین با پایه سالیسیل آلدهید، H2Ln (n=1-7)، از واکنش تراکمی α-ά- بیس (اورتو-آمینو فنیل تیو)- 1،2-زایلن با مشتقات آزو سالیسیل آلدهید تهیه شده است. ترکیبات سنتز شده با استفاده از روش های طیف سنجی UV-Vis ,1HNMR IR و تجزیه گرمایی TG/DTA شناسایی شده اند. نتایج TG/DTA ترکیبات سنتز شده نشان داد این دسته از ترکیبات سنتز شده تاC 230⁰ پایدار می باشند. رفتار فوتوکاتالیستی نانو ذرات TiO2 و ZnO در تخریب رنگدانه های H2Ln(n-3-5) در حضور نور معمولی، تاریکی و تابش UV در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ارتباط بین خواص فوتوکاتالیستی نانو ذرات TiO2, ZnO و CuO در تخریب رنگدانه های آزو- آزومتین نیز بررسی شد.