1403/02/01
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی لیگاندهای بازشیف با پایه 1،2،4-تری آزین و 1،2،4-تری آزول در حضور کاتالیزورهای اسیدی و بررسی امکان سنتز کمپلکس های مس(II) آنها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تری آزول، تری آزین، کمپلکس مس(II)
سال 1388
پژوهشگران حمید خانمحمدی(استاد راهنما)، فخرالسادات میر نظامی(دانشجو)

چکیده

در پایان نامه حاضر، هدف اصلی سنتز لیگاندهای باز شیف زنجیره باز (H2Ln(n=1-7 از واکنش تراکمی دی آلدهیدهای با پایه آروماتیک ( An(n=1-5با 4-آمینو-3-مرکاپتو-6-متیل-5-اکسو-1،2،4-تری آزین ،HA1، و یا 5-پیریدین-4-آمینو-3-مرکاپتو(4H)-1،2،4-تری آزول ،HA2، در حضور کاتالیزور اسیدی می باشد. لیگاندهای سنتز شده با استفاده از روش های طیف سنجی1H NMR ، IR و UV-Vis شناسایی شدند. نقش کاتالیزورهای اسیدی مانند NaHSO4، CH3COOH، سیلیکا سولفوریک اسید، آلوم و پلی فسفریک اسید بر بازده تشکیل لیگاندهای سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که به طور کلی واکنش در حضور کاتالیزور پلی فسفریک اسید دارای بازده بالاتری می باشد. کمپلکس های مس (II) لیگاندهای سنتز شده به طور مستقیم از واکنش اجزا اولیه لیگاندها (دی آلدهید و آمین) در حضور یون مس (II) تهیه شدند. نتایج حاصل از آنالیز عنصری (C.H.N.S.) و طیف سنجی IR نشان می دهد در واکنشی که گونه تری آزین شرکت دارد کمپلکس های با پایه تری آزینی تشکیل شده اند. در حالی که در واکنشی که گونه تری-آزولی شرکت دارد کمپلکس های حاصل از واکنش لیگاندهای بازشیف تری آزولی (H2Ln n=4-7)و یون مس تشکیل شده اند.