1403/01/26
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنسور با پایه آزو-آزومتین برای شناسایی آنیون معدنی فلوراید
نوع پژوهش
ابداع
کلیدواژه‌ها
سنسور، آزو آزومتین، آنیونآ فلوراید
سال 1393
پژوهشگران خاطره رضائیان ، حمید خانمحمدی

چکیده

یک سنسور آزو-آزومتین برای شناسایی آنیون فلوراید در محیط آبی سنتز و شناسایی گردید.