1403/02/01
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رزونانس مغناطیس هسته در شیمی معدنی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
رزونانس مغناطیس هسته، NMR ،شیمی معدنی
سال 1393
پژوهشگران حمید خانمحمدی

چکیده

پیشرفت های غیر قابل انکار در طیف بینی رزنانس مغناطیس هسته، NMR، در سالهای اخیر و همچنین سهولت دستیابی به طیف های NMR توجه بیش از پیش به مقوله آموزش و ارتقای مهارت های علمی و عملی در این حوزه را الزامی می سازد. درک مناسب از مفاهیم بنیادی، دستیابی به اطلاعات طیفی قابل قبول، افزایش مهارت در تفسیر طیف های NMR کمپلکس های فلزی و همچنین بررسی روابط میان داده های طیفی و اطلاعات ساختاری کمپلکس ها از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به تنوع تمرین های حل شده، گستردگی مراجع مورد بررسی، ارائه جداول اطلاعات طیفی و همچنین تنوع موضوعات مورد مطالعه این کتاب می تواند بعنوان مرجعی مناسب برای دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی بکار گرفته شود.