1403/01/26
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی رنگهای آزو -آزومتین با پایه دی آمینو مالئونیتریل و بررسی رفتار کاتالیزوری نانوذرات PbS و CdS ، ZnO جهت تخریب آنها در حضور تابش
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آزو متین، مالئونیتریل، نانو ذره
سال 1389
پژوهشگران عالیه عبدالهی(دانشجو)، حمید خانمحمدی(استاد راهنما)

چکیده

در پایان نامه حاضر، سنتز و خواص طیفی هشت رنگ جدید آزو-آزومتین با پایه دی آمینومالئونیتریل(H2L'm ,H2Ln ,H3Ln) بررسی و رفتار تخریبی این رنگ ها در حضور نور خورشید و تابش UV ارزیابی شده است. ترکیبات سنتز شده با استفاده از روش های طیف سنجی (1H NMR, IR) ، در برخی موارد با طیف جرمی و تجزیه گرمایی TG/DTA شناسایی شده اند. نتایجTG/DTA رنگ های سنتز شده نشان می دهد این دسته از ترکیبات تا حدود دمایی◦C310 پایدارند. ارتباط بین خواص فوتوکاتالیستی نانوذرات ZnO ، CdS و PbS در تخریب رنگ های آزو-آزومتین در شرایط نور خورشید / اکسنده H2O2 ، تابش UV/ اکسنده H2O2 بررسی شده است. مطابق نتایج حاصله، نانو ذره ZnO در حضور تابشUV فعالیت فوتوکاتالیستی بهتری را نسبت به نانو ذرات CdS و PbS نشان داده اند. هم چنین در این کار تحقیقی، سه رنگ جدید آزو-آزو متین با پایه هگزامین های مدل EDTA ،(H4 Ln')، سنتز و شناسایی شده است و کمپلکس های Cu(II) این ترکیبات سنتز و توسط طیف سنجی UV-Vis , IR مورد بررسی قرار گرفتند.