1403/02/01
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رنگدانه های آزو- آزومتین با پایه پیریدین : سنتز، شناسایی و بررسی فرایند تخریب آنها با استفاده از تابش ماورائ بنفش در حضور نانو ذرات
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیریدین، آزومتین، نانو ذره
سال 1391
پژوهشگران حامد ادیانی(دانشجو)، حمید خانمحمدی(استاد راهنما)

چکیده

در پایان نامه حاضر، دسته جدیدی از رنگدانه های آزو- آزومتین (3-1n=) Ln2H، از واکنش تراکمی پیش ماده های آزو بر پایه سالیسیل آلدهید و پیش ماده های آزو بر پایه 2-آمینو-3-هیدروکسی پیریدین تهیه شده است. همچنین کمپلکس های منگنز(II) و مس(II) لیگند HL که از واکنش تراکمی 1- (3-فرمیل-4-هیدروکسی فنیل آزو)-4- اتیل بنزن و 2-آمینو-3-هیدروکسی پیریدین تهیه شده است، سنتز شد. ترکیبات سنتز شده با استفاده از روش های طیف سنجی IR، H NMR1، UV-Vis و آنالیز عنصری CHN شناسایی شده اند. مطالعه رفتار سولواتوکرومیسم 1L2H و HL نشان می دهد نوار π با تغییر قطبیت حلال به سمت طول موج های بالاتر جا به جا می شود که ترتیب آنDMSO > DMF > THF می باشد. همچنین رفتار فوتو کاتالیستی نانو ذرات 2TiO و ZnO در رنگزدایی رنگدانه های 1L2H و HL در تاریکی، در حضور تابش UV و نور خورشید و در حضور اکسنده های 2O2H، 8O2S2) 4 (NHو 4NaIO مورد بررسی قرار گرفته است. افزون بر این، ارتباط بین خواص فوتو کاتالیستی نانو ذرات 2TiO و ZnOدر رنگزدایی رنگدانه های آزو- آزومتین نیز مطالعه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بیشترین میزان رنگزدایی در حضور نور خورشید و فوتو کاتالیست 2TiO اتفاق می افتد.