1403/02/01
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حسگرهای شیمیایی آزو- آزومتین مستقر بر روی بسترهای معدنی و نقاط کوانتومی: سنتز، شناسایی و کاربردها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آزو-آزومتین، بسترهای جامد(سیلیکاژل، نانو سیلیس، زئولیت)، باز شیف، نقاط کوانتومی ،فلوئورسانس، -HSO4
سال 1397
پژوهشگران صبا مهدوی هزاوه(دانشجو)، حمید خانمحمدی(استاد راهنما)، مجید ماستری-فراهانی(استاد راهنما)، مژگان زنده دل(استاد مشاور)

چکیده

بخش اول : حسگرهای آزو-آزومتین مستقر شده بر روی بستر های جامد در این بخش حسگرمولکولی جدید، گیرنده ی آنیونی (HL)، که در ساختار خود دارای پیوند باز شیف است تهیه و توسط روش های طیف سنجی مانند FT-IR و UV-Vis و 1H-NMRو Mass شناسایی گردید. این حسگر دارای گروه NO2 به عنوان عامل الکترون کشنده و گروه OH با پروتون قابل یونیزه شدن است و همین امر سبب می شود که HL به یک حسگر مولکولی بسیار موثر جهت شناسایی آنیون های فلوئوراید و استات در میان آنیون های دیگر مانندHPO42- ,IO3- ,Cl- ,NO2- ,HSO4- ,N3- ,NO2- در حلال (DMSO) تبدیل شود. این حسگر (HL) توسط پیوند کووالانسی بر روی بستر های سیلیکاژل (SiO2-B)، ذرات نانو سیلیس (SiO2-NPS) و زئولیت (Z-NaY) مستقر شد. حسگر های (S-ZY) و(S-B) به صورت انتخاب پذیر و بسیار سریع قادرهستند یون بی سولفات (HSO4-) را از میان آنیون های دیگر مانندF- , NO3- ,N3- ,Cl- ,AcO-, HSO4-, PO43- ,CN- در محیط کاملاً آبی شناسایی کنند. یون بی سولفات توسط حسگر (S-ZY) و (S-B) به ترتیب تا غلظت 4-10×4 مولار و 4-10×5 مولار به سرعت قابل شناسایی است درحالی توسط حسگر (S-NPS) پس از مدت 12 ساعت تا غلظت 3-10 مولار تشخیص داده می شود. کلیه مراحل تشخیص و بررسی های تجزیه ای رفتار حسگری (S-ZY) و (S-B) در محیط آبی توسط روش های دستگاهی مورد تأیید قرار گرفت. بخش دوم: تهیه نقاط کوانتومی و کاربرد آن در زمینه ی شناسایی سموم کشاورزی جهت شناسایی سموم کشاورزی، دو حسگر نوری نقاط کوانتومی ZnS و CdTe با پوشش سیستئامین هیدروکلراید تهیه شدند. حسگر های نوری توسط آنالیز هایی مانند پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف سنجی زیر قرمز (IR)، طیف سنجی اشعه ماوراء بنفش و مرئی (UV-Vis) و فلئورسانس (PL) و طیف سنجی پراکنش انرژی پرتو ایکس (EDX) بررسی شدند. شکاف نوار نقاط کوانتومی CdTe, ZnS با پوشش گروه عاملی سیستئامین هیدروکلراید توسط نمودار تاک به ترتیب 1/4 و 75/3 الکترون ولت تخمین زده شد. ارتباط خطی میان شدت نشر حسگر های نوری CdTe, ZnS با افزایش غلظت سم های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت رابطه ی خطی موجود بیان کننده کاهش شدت نشر فلوئورسانس با افزایش غلظت سموم کشاورزی است. این حسگر های نوری بسیار ارزان بوده و بدون استفاده از دستگاه های گران قیمت به سرعت قادر به شناسایی سموم کشاورزی می باشند.