1403/01/26
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه هیدروژل هایی بر پایه پلی آکریلیک اسید و سلولز و نانوکامپوزیت آن جهت جداسازی آمونیاک از پساب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هیدروژل، پلی آکریلیک اسید، کربوکسی متیل سلولز سولفونه شده، نانوکامپوزیت، جذب، یون آمونیوم
سال 1397
پژوهشگران ناهید محمدی(دانشجو)، علیرضا کریمی(استاد راهنما)، حمید خانمحمدی(استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش، هیدروژل های پلی آکریلیک اسید با درصدهای متفاوتی از کربوکسی متیل سلولز سولفونه شده(CMC-SO3H)، %5/7 ، %15 و نانوکامپوزیت هیدروژل های پلی آکریلیک اسید با %5/7 از کربوکسی متیل سلولز سولفونه شده و درصدهای مختلفی از نانولوله کربنی چند دیواره کربوکسیل دار(MWCNT (،%5/0 و %25/0 به عنوان جاذب مؤثر برای جذب یون آمونیوم با موفقیت تهیه گردیدند. ظرفیت جاذب ها در شرایط متفاوت زمان تماس، مقدار جاذب، مقدار متفاوت یون آمونیوم و مقدار درصد مختلف CMC-SO3H در دما وpH ثابت موردبررسی قرار گرفتند. ساختار و مورفولوژی هیدروژل و نانوکامپوزیت هیدروژل های پلی آکریلیک اسید و کربوکسی متیل سلولز سولفونه شده از طریق روش های طیف سنجی مادون قرمز(FT-IR) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی(FE-SEM)، تعیین گردید. خواص گرمایی نانوکامپوزیت هیدروژل و هیدروژل از طریق آنالیز گرمایی وزن سنجی(TGA) بررسی و مقایسه گردید. تصاویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی نشان دهنده ساختار متخلخل هیدروژل و نانوکامپوزیت هیدروژل تهیه شده می باشد. از آزمایش های جذب نتیجه گرفته شد که جاذب های تهیه شده دارای بازده جذب خوبی به ویژه در دقایق اولیه بودند. بنابراین از هیدروژل و نانوکامپوزیت هیدروژل های تهیه شده می توان به عنوان یک شیوه کاربردی و مناسب برای حذف یون آمونیوم از پساب ها و جلوگیری از آلودگی منابع آبی استفاده نمود.