1403/01/26
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش ترکیب‌های آزو - آزومتین با پایه نفتالن در محافظت از خوردگی فولاد نرم در HCl 1/0 مولار: طراحی، عملکرد و مطالعه الکتروشیمیایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آزو-آزومتین، الکتروشیمی، خوردگی، نفتالن، فولاد نرم.
سال 1401
پژوهشگران شکیلا دهنادی(دانشجو)، حمید خانمحمدی(استاد راهنما)، علی بابایی(استاد مشاور)

چکیده

در این کار تحقیقاتی دو ترکیب آزو-آزومتین L2 , L1 با پایه گروه‌های آروماتیکی و حاوی اتمهای اکسیژن، نیتروژن و کلر به ترتیب از واکنش‌های تراکمی پیش ماده آزو-آلدهید 4-کلر با 2- آمینو نفتالن و تریس( 2-آمینو اتیل)آمین تهیه و با استفاده از روش‌های طیف سنجی UV-vis و IR و 1H NMR شناسایی شدند. قابلیت بازدارندگی L2 , L1 بر خوردگی فولاد نرم در محلول اسیدی (HCl) 1/0 مولار با استفاده از روش‌های وزن سنجی، الکتروشیمیایی (طیف سنجی امپدانس و پلاریزاسیون تافل) در غلظت‌ها و دماهای مختلف و همچنین روشهای SEM و AFM مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش‌های خوردگی نشان داد که قابلیت ممانعت از خوردگی فولاد نرم در محیط HCl برای L2 , L1 به ترتیب در غلظت‌های 10 و 40 (µm/lit) بیشتر است. همچنین، با افزایش دما، بدلیل کاهش جذب سطحی L2 , L1 بر سطح فولاد، میزان محافظت از خوردگی کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از آزمایش‌های تافل نشان داد که رفتار محافظت کنندگی L2 , L1 به عنوان بازدارنده ترکیبی، Mixed-Type، و تا حد زیادی بر اساس رفتار کاتدی قابل توصیف است. نتایج حاصل از بررسی‌های سطح توسط روش‌های میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نیروی اتمی نشان داد که میزان جذب سطحی L1‌، با حلقه آروماتیکی و مسطح نفتالن، بر سطح فولاد در مقایسه با L2 ‌ با گروه سه پایه‌ای و غیر مسطح tren، بیشتر است. بر همین اساس، میزان زبری متوسط حاصل از خوردگی در محیط HCl به ترتیب برایL2 , L1 و است. همچنین، با افزایش دما، بدلیل کاهش جذب سطحی L2 , L1 بر سطح فولاد، میزان محافظت از خوردگی کاهش می‌یابد.