1403/01/26
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تشکیل پیوند کربن-کربن به کمک کمپلکس ارگانو-پالادیوم متصل شده به نانوذرات مغناطیسی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات مغناطیسی، کاتالیزور ناهمگن، کاتالیزور قابل بازیافت، پالادیوم، واکنش هک.
سال 1395
پژوهشگران محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، حمید خانمحمدی(استاد مشاور)، الهام علی محمدی(دانشجو)

چکیده

واکنش هک، یک واکنش پالادیوم-کاتالیز تشکیل پیوند کربن-کربن بین آریل هالید و الفین هاست. واکنش هک می تواند تعداد زیادی از گروهای عاملی را در بر گرفته و بنابراین یکی از ضروری ترین واکنش های شیمی آلی برای سنتز مولکول های پیچیده می باشد. در سال های اخیر واکنش هک اغلب توسط کمپلکس های پالادیوم و لیگاندهای فسفین در سیستم های هموژن انجام گرفته است. کاتالیزورهای هموژن، گرانقیمت هستند و جداسازی آنها از مخلوط واکنش دشوار است. از ویژگی های نانوذرات مغناطیسی امکان اصلاح سطحآنهاست که به وسیله آن می توان طیف گسترده ای از نانوکاتالیزورهای عامل دار شده را سنتز کرد که دارای فعالیت یکسان و گاهی بالاتر از کاتالیزورهای هموژن مشابه در فعل و انتقالات آلی می باشند. تثبیت فلزات گرانبها مثل پالادیوم بر روی بسترهای جامد به منظور استفاده از مقادیر کمتر از این فلزات انجام می شود. در این پروژه از تثبیت پالادیوم بر روی نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده استفاده شد. ساختار این نانوکاتالیزور توسط تکنیک های طیف سنجی FT-IR, SEM, XRD, VSM, TEMتایید شده است. کاتالیزور آماده شده، به عنوان یک کاتالیزور مغناطیسی قابل جداسازی و با فعالیت بالا در واکنش هک با یدیدهای آروماتیک شناسایی شد. گستره وسیعی از مواد ادلیه با موفقیت تحت شرایط هوازی و با بازده بالا با موفقیت کوپل شد. به علاوه این کاتالیزور به راحتی می تواند با استفاده از یک میدان مغناطیسی بازیابی شود و به طور مستقیم برای حداقل هشت مرتبه بدون کاهش قابل توجهی در فعالیت آن دوباره به کار رود.