1403/01/26
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز، شناسایی و کاربرد لیگاندهای آزومتینی با پایه هیدرازین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنسور، آزومتین، هیدرازین، کمپلکس مس (2)
سال 1396
پژوهشگران مهسا حسنی(دانشجو)، حمید خانمحمدی(استاد راهنما)، خاطره رضائیان(استاد مشاور)

چکیده

در کار حاضر، لیگاندهای آزو-آزومتین با پایه هیدرازین Ln(n=1-3) حاوی واحدهای رنگزای N=N و C=N با دهنده های OH و NH از واکنش تراکمی 4،2-دی نیترو فنیل هیدرازین با مشتقات آزو تهیه شده است. ترکیبات تهیه شده با استفاده از روش های طیف سنجی UV-Vis،IR ،1H NMR شناسایی شده اند. علاوه بر این رفتار حلال رنگی 2-((2-(4،2-دی نیترو فنیل )هیدرازون )متیل )-4- ((4-نیترو فنیل)دی-آزنیل)فنول (لیگاند L1) در حلال های DMSO،DMF ،THF ، CH3CN و CHCl3 با قطبیت های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. هم چنین کمپلکس مس (II) از واکنش لیگاند L1 با CuCl2.2H2O در حلال اتانول تهیه شده است. کمپلکس تهیه شده با استفاده از روش های طیف سنجی آنالیز عنصری، جذب اتمی، IR، UV-Vis شناسایی شد. لیگاند L1 و هم چنین کمپلکس مس (II) به عنوان ردیاب های مولکولی برای شناسایی آنیون های سیانید و استات در محیط های آلی (DMSO) و نیمه آبیH2O)1 : DMSO4 ) مورد استفاده قرار گرفتند. هم چنین فرآیند پذیرش آنیون در حضور CN- و AcO- با استفاده از روش UV-Vis انجام شده است. علاوه بر این مکانیزم ردیابی CN- توسط L1 در DMSO گزارش شده است. افزون بر این قابلیت اندازه گیری مقدار CN- در نمونه طبیعی بادام تلخ توسط L1 و کمپلکس مس (II) ارائه گردیده است.