1403/02/01
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز، شناسایی و مطالعه طیفی ترکیبات پلی آزا و کمپلکس های فلزی آنها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کمپلکس، پلی آزا، باز شیف
سال 1392
پژوهشگران ملیحه عرفان طلب(دانشجو)، حمید خانمحمدی(استاد راهنما)، مجتبی باقرزاده(استاد مشاور)

چکیده

در پایان نامه حاضر علاوه بر تهیه مشتقات آزو با پایه سالیسیل آلدهید و اورتووانیلین، دسته جدیدی از ترکیبات آزو-آزومتین بر پایه حلقه 4،2،1-تری آزول سنتز و با استفاده از روش های طیف سنجی (FT-IR، 1H NMR و UV-Vis) و تجزیه عنصری مورد شناسایی قرار گرفتند. خواص حرارتی ترکیبات سنتز شده با آنالیز حرارتی (TGA-DTA) مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده پایدار حرارتی این ترکیبات تا C ° 225 است. رفتارهای توتومری و حلال رنگی در حلال های مختلف با خصلت قطبی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. افزون بر این، رفتار الکتروشیمیایی دو دسته از ترکیبات آزو-آزومتین به وسیله ولتامتری چرخه ای در حلال DMSO و با 5 سرعت اسکن متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. رفتار مغناطیسی و طیف های ESR کمپلکس های آمورف مس(II) بر پایه حلقه 4،2،1- تری آزول (Cua(a=1-2)Ln (n =1-4)) مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه الکتروشیمیایی کمپلکس ها در حلال DMSO نشان دهنده فرآیند کاهشی Cu(II)Cu(I) در این کمپلکس ها است. رفتار مغناطیسی کمپلکس های CuLn(n =1-3) در گستره 2-290 K و ممان مغناطیسی Cu2L4 در دمای محیط اندازه گیری شد که به ترتیب بیانگر خاصیت پارامغناطیسی کمپلکس های CuLn(n =1-3) و آنتی فرومغناطیس کمپلکس Cu2L4 می باشد. طیف های رزونانس مغناطیس الکترون کمپلکس های مس (II) در حلال های DMF, DMSO منجمد شده در زمان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر فاکتور g برای کمپلکس ها به ترتیب