1403/02/01
حمید خانمحمدی

حمید خانمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5600-4738
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22734138900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز، شناسایی، بررسی طیفی و مطالعه کامپیوتری لیگاند های آزو-آزومتین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روشهای محاسباتی، آزومتین
سال 1390
پژوهشگران مهشید صابری نسب(دانشجو)، حمید خانمحمدی(استاد راهنما)

چکیده

در پایان نامه حاضر، از واکنش تراکمی ترانس- 1،2- دی آمینوسیکلوهگزان با مشتقات آزو سالیسیل آلدهید {5- (4-x- فنیل)-آزو سالیسیل آلدهید(x= NO2, Br, F, Cl, Me)}در اتانول، پنج رنگدانه آزو- آزومتین H2Ln(n=1-5) سنتز شدند. ترکیبات سنتز شده با استفاده از روش های طیف سنجی (IR, 1H NMR) و تجزیه گرمایی TG/DTA شناسایی شده اند. در بخش محاسباتی سه توتومر پایدار ترکیب H2L2 به وسیله روش DFT در سطح محاسباتی B3LYP/6-31 G* در حالت گاز و محلول بهینه شدند. بر اساس داده های ترمودینامیکی پایداری توتومرها در حالت گاز و محلول بررسی شد که نتایج نشان دهنده پایداری بیشتر توتومر انامینون در حالت محلول و توتومر انول- ایمین در حالت گاز با در نظر گرفتن سیستم تعادلی میان این دو توتومر بود. از آنالیز AIM نیز به منظور بررسی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در توتومرهای ترکیب H2L2 استفاده شد که تطابق خوبی را با نتایج ترمودینامیکی نشان داد. همچنین طیف های UV-Vis محاسباتی برای تمام توتومرها در حالت محلول برای رنگدانه H2L2 با استفاده از روش PCM-TD-DFT پیش بینی شدند. در این ترکیبات نوار جذبی دارای max λ با استفاده از آنالیز NBO به عنوان انتقالات الکترونی π→π* مشخص شد. علاوه بر این تنسور پوشانندگی مغناطیسی به وسیله روش های CSGT و GIAO در سطوح محاسباتیHF و DFT همراه با مجموعه پایه های متفاوت برای رنگدانه H2L2 محاسبه شد. از مقایسه داده های تئوری با جابجایی شیمیایی 1H NMR تجربی، روش B3LYP/6-311 G* همراه با کلید واژه GIAO به عنوان بهترین روش برای پیش بینی جابجایی شیمیایی 1H NMR تجربی تعیین شد.