احمد همتا

صفحه نخست /احمد همتا
احمد همتا
نام و نام خانوادگی احمد همتا
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعه همبستگی ارتباط بین پلی مورفیسم ژنCD40 با فراوانی سرطان پستان: مطالعه موردی – شاهدی مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2 مطالعهی برخی از پلی مورفیسم های ژن 4 -CTLA در زنان مبتلا به سرطان پستان استان مرکزی مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
3 Evaluating the relationship between polymorphisms in the CD40 gene with the prevalence of breast cancer: A case-control study مجله علوم پزشکی تبریز
4 مطالعۀ همراهی چندشکلیهای ژن MTHFR در استعداد ابتال به سرطان پستان دانشگاه علوم پزشكي ايلام
5 The Fibroblast of the Relationship Between FGFR2 Gene Rs2981582 Polymorphism and Breast Cancer Risk مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
6 Molecular Analysis of rs2910164 Polymorphism and its Association with TNF-α Gene Expression in Colorectal Cancer: Before and After the Age of 50 Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology
7 Association of Interleukin-16 Gene Polymorphisms rs11556218 T/G and rs4072111 C/T with Risk of Breast Cancer in an Iranian Population Medical Laboratory Journal (MLJ)
8 Association Study of rs2987983 Polymorphism in the Promoter Region of ESR2 Gene and Susceptibility to Nodular Thyroid in Women of Markazi Province, Iran International Journal of Cancer Management
9 Prevalence of Human Herpes Virus 8 Infection and Pattern of TLR4 rs4986791 Polymorphism in Women with Breast Cancer Jentashapir Journal of Cellular and Molecular Biology
10 Prevalence of Human Herpes Virus 8 Infection and Pattern of TLR4rs4986791 Polymorphism in Women with Breast Cancer jentashapir J CELL Mol BIOL
11 Expression and Methylation Pattern of hsa-miR-34 Family in Sperm Samples of Infertile Men :Reproductive Sciences
12 The Molecular Analysis of rs11614913 Polymorphism from miRNA196a Gene and Its Relationship with TNF-α Gene Expression in Cervical Cancer jentashapir J CELL Mol BIOL
13 Expression and Methylation Pattern of hsa-miR-34 Family in Sperm Samples of Infertile Men :Reproductive Sciences
14 استفاده از روشهای بیوانفورماتیک و سیتوژنتیک مولکولی در بررسی ناهنجاریهای کروموزومی سـلولهای سرطان پوست القائی در رتهای نژاد SD مجله دانشگاه علوم پزشكي رازي
15 استفاده از روشهای بیوانفورماتیک و سیتوژنتیک مولکولی در بررسی ناهنجاریهای کروموزومی سـلولهای سرطان پوست القائی در رتهای نژاد SD مجله دانشگاه علوم پزشكي رازي
16 Nanotopographical cues of electrospun PLLA efficiently modulate noncoding RNA network to osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells during BMP signaling pathway Materials Science & Engineering C- Materials for Biological Applications
17 بررسی ارتباط چندشکلی Thr241Met ژنXRCC3 با خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان استان مرکزی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
18 بررسی جهش های ژن فسفاتیدیل اینوزیتول3- کیناز در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان مرکزی مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
19 A single-nucleotide polymorphism of GRIN1 in heroin and methamphetamine addicts at a rehabilitation sanatorium in Markazi province, Iran J Kermanshah Univ Med Sci
20 بررسی ارتباط چندشکلی جایگاه ApaI ژن گیرنده ویتامینD (vdr) با میزان ابتلا به سرطان پستان در زنان استان مرکزی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
21 شناسایی خانواده های الرو ماهی درالیه های سطحی آب دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان )اردیبهشت ماه 0931) مجله علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي
22 بررسی ارتباط بین ژنوتیپ آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE (و عوارض دیررس ناشی از گاز خردل در مواجهیافتگان شیمیایی روستای زرده کرمانشاه سلول و بافت
23 Genotypic frequency of Caveolin-1 (CAV1) T29107A polymorphism in the Iranian patients with breast cancer J Kermanshah Univ Med Sci
24 مطالعه اثر ویتامین E بر ساختمان و تعداد فولیکولهای تخمدان در طی تکامل تخمدان در رت های تیمار شده با سدیم آرسنیت (بررسی استریولوژیک) مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
25 عدم ارتباط بین پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی (L55M (ژن پارااکساناز1 و خطر ابتلا به سرطان پستان در استان مرکزی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
26 بررسی ارتباط پلیمورفیسم (rs1800497 (TaqIA در ژن ANKK1 با اعتیاد به هروئین و مت آمفتامین در استان مرکزی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
27 Synthesis and Biological Activity Evaluation of Some Binuclear Metal Complexes of Cu(II) and Zn(II) with Tridentate Schiff Base Ligands Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry
28 نقش بلاکر کانالهای کلسیمی وابسته به ولتاژ بر مهار آپوپتوزیس نورون های حسی گانگلیون های ریشه پشتی نخاع رت بالغ مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
29 Synthesis of Some Novel Chromenopyrimidine Derivatives and Evaluation of Their Biological Activities Iranian Journal of Pharmaceutical Research
30 Simple Synthesis and Biological Evaluation of Some Benzimidazoles Using Sodium Hexafluroaluminate, Na3AlF6 as an Efficient Catalyst Iranian Journal of Pharmaceutical Research
31 عدم همراهی بین بیماری ندول تیروئید با چندشکلی 1256049rs در ژن گیرنده بتای استروژن در زنان استان مرکزی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
32 بررسی همراهی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدrs2234693 در ژن گیرنده آلفای استروژن با سرطان پستان در استان مرکزی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
33 مقایسه ی سایتوتوکسینی عصاره آبی و اتانولی زعفران (Crocus sativusL) در مقایسه با داروی Paclitaxel و اثرات سینرژیک آن بر رده ی سلولی سرطان پستان(4T1) گياهان دارويي
34 بررسی اثرات سایتوتوکسیک سیلی مارین بر رده سلولی ((4T1 استخراج شده از تومورهای پستانی BALB/C گياهان دارويي
35 مطالعه آزمایشگاهی بررسی اثرسیتوتوکسیسیتی عصاره تام آبی و الکلی موسیر(Allium ascalonicum) بر رده سلولی 4T1 سرطان پستان موش و سلول های سرطان القاء شده توسط DMBA در موش صحرایی و مقایسه آن با داروهای شیمی درمانی تاکسول و کربوپلاتین سلول و بافت
36 تغییرات کروموزومی ایجاد شده در بروز سرطان پوست القایی در موشهای صحرایی مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
37 مطالعه بازآرایی های کروموزومی و بررسی بیو انفورماتیکی ژن های دخیل در بروز سرطان القایی پستان به وسیله DMBA در رت و شناسایی مناطق سینتنیک آنها در کروموزوم های انسان مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان
38 بهداشت خواب و برکات سحرخیزی از دیدگاه طب مکمل و طب رایج در نظام سلامت مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
39 تعیین ناهنجاریهای عددی و ساختاری در مجموعه کر موزوم های موش صحرایی مبتلا به سرطان پوست و بررسی مناطق متناظر آنها در کروموزوم های انسان مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
40 بررسی تاثیر آموزش بر سبک زندگی بیماران مبتلا به بیماری های ایسکمی قلبی مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
41 مروری بر اختصاصات کمی و کیفی درماتوگلیفیک و اعجاز اثر انگشت مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك
42 RECURRENT REGIONAL ALLELIC IMBALANCE IN CHROMOSOME 15 IN RAT ENDOMETRIAL ADENOCARCINOMAS Yakhteh medical Journal
43 Effects of vitamin E on ovarian tissue of rats following treatment with p-nonylphenol: A stereological study - Iranian Journal of Reproductive Medicine
44 معرفی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن های کاندید در بروز سرطان پستان به روش مطالعه ی سیتوژنتیکی سرطان القایی مجله دانشگاه علوم پزشكي زنجان
45 مطالعه انحرافات کروموزوم 15 در مدل انتخابی مبتلا به سرطان اندومتریال آدنوکارسینوما با استفاده از روش FISH سلول و بافت
46 بررسی برخی از مارکرهای سرطانی و فاکتورهای خونی در سرطان پستان القایی با DMBA در موش صحرایی نژاد SD فصلنامه علمي پژوهشي بهبود
47 SYNTHESIS OF SOME NOVEL AND BIOLOGICALLY ACTIVE SCHIFF BASES BEARING A 1,3,4-THIADIAZOLE MOIETY UNDER ACIDIC AND PTC CONDITIONS Journal of the Chilean Chemical Society
48 مژکداران غیر انگلی رودخانه قره کهریز (خشک)، استان مرکزی، ایران مجله زيست شناسي ايران
49 Copper nitrate catalyzed synthesis and biological activity evaluation of some naphtho[2,3-d]imidazoles BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS
50 Synthesis of New Pyrimidine, Quinazoline and Diazatricyclo Derivatives by Multicomponent Reaction and Evaluation of Their Biological Activity Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements
51 بررسی اثرات سایتوتوکسیک عصاره ریشه شیرین بیان بر رده سلولی 4T1 استخراج شده از بافت سرطانی پستان موش سوری BALB/c گياهان دارويي
52 بررسی بیوانفورماتیکی و سیتوژنتیک مولکولی ناحیه cM24-cM 20 از کروموزوم 15 دارای عدم تعادل آللیک در موش های مستعد سرطان رحم سلول و بافت
53 New data on the Jumping spiders from northeast of Iran (Aranei: Salticidae) Iranian Journal of Animal Biosystematics