مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی همراهی پلی مورفیسم تک ...
عنوان بررسی همراهی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدrs2234693 در ژن گیرنده آلفای استروژن با سرطان پستان در استان مرکزی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سرطان پستان، گیرنده آلفای استروژن، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی،
چکیده زمینه و هدف: هورمون استروژن تنظیم کننده فیزیولوژیکی تکثیر بافت پستان محسوب می شود. شواهد نشان می دهد که تغییرات در مسیرهای سیگنالینگ استروژن، از جمله گیرنده آلفای آن، در طول سرطان پستان و پیشرفت آن اتفاق می افتد. گیرنده آلفا استروژن (ESRα) در بیشتر تومورهای پستان بیان شده و ارتباطش با پیشرفت تومورهای درجه پایین به اثبات رسیده است. پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (SNPs) در ژن ها می توانند به تفاوت در استعداد ابتلا به سرطان و پاسخ متفاوت به درمان در جمعیت های مختلف منجر شوند. در مطالعه حاضر بررسی همراهی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs2234693:C/T در ژن ESRα، با سرطان پستان بررسی شد. مواد و روش ها: در این پژوهش مورد- شاهدی، 150 خانم مبتلا به سرطان پستان و 142خانم سالم بدون سابقه خانوادگی سرطان پستان وارد مطالعه شدند. استخراج DNA از نمونه های خون انجام شد. بعد از طراحی پرایمرها، تکنیک PCR-RFLP استفاده شد و با الکتروفورز ژل اکریل آمید، نمونه ها ژنوتایپ شدند. از نرم افزار SPSS نسخه 20 و تست کای اسکوئر جهت بررسی آماری استفاده شد. یافته ها: ژنوتیپ های TTو CT نسبت به CC در جایگاه rs2234693:C/T به ترتیب افزایش خطر 5/5 و 5/1 برابری را نشان دادند. بین دو گروه بیمار و سالم در برخی از ویژگی های بالینی از جمله پستان فیبروکیستیک و سن منارک تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد. نتیجه گیری: یافته های ما حاکی از عدم ارتباط معنی دار بین پلی مورفیسم C/T و سرطان پستان است اما ارتباط ژنوتیپ های CC و TT این پلی مورفیسم در ژن گیرنده آلفای استروژن با سرطان پستان وجود دارد که با مطالعات برخی محققین دیگر مطابقت دارد.
پژوهشگران فتح الله محققی (نفر چهارم)، عبدالرحیم صادقی (نفر سوم)، احمد همتا (نفر دوم)، سمیه سعادتمند (نفر اول)