مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط چندشکلی جایگاه ...
عنوان بررسی ارتباط چندشکلی جایگاه ApaI ژن گیرنده ویتامینD (vdr) با میزان ابتلا به سرطان پستان در زنان استان مرکزی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها چندشکلی ApaI ، سرطان پستان، ژن گیرنده ویتامین D
چکیده زمینه و هدف: داده های بیولوژیکی و اپیدمیولوژیکی نشان می دهند که سطوح ویتامینD ممکن است میزان ابتلا به سرطان را تحت تاثیر قرار دهد. ویتامین D در تکثیر سلولی وقوع آپپتوز و سرکوب رشد تومور نقش مهمی دارد. گیرنده ویتامین D یک واسطه ی حیاتی برای واکنش های سلولی ویتامین D است. برخی از مطالعات اپیدمیولوژیکی ارتباط بین چند شکلی ApaI ژن VDR و سرطان پستان را بررسی نموده اند.اما نتایج متناقضی بدست آمده است. مواد و روشها: این پژوهش در یک جمعیت مبتنی بر مطالعه مورد شاهدی شامل 140 بیمار و 160 فرد سالم از زنان ساکن در استان مرکزی انجام شد. DNA ژنومی از نمونه های خون به روش نمکی استخراج گردید. جند شکی مورد نظر از طریق RFLP-PCR و با استفاده از آنزیم ApaI مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: با توجه به نتایج این پژوهش به ترتیب توزیع ژنوتیپ AA برای افراد بیمار و کنترل برابر با 38/6 و 26/87 درصد برای ژنوتیپ AC برابر با 55/00 و 66/87 درصد و در نهایت برای ژنوتیپ CC براب با 6/26 و 6/43 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: یافته های این تحقیق حاکی از عدم اذتباط معنی دار بین چند شکلی ApaI و سرطان است که مطابق با نتایج برخی از پژوهشگران است.
پژوهشگران مهسا محمدی (نفر دوم)، جمشید انصاری (نفر سوم)، احمد همتا (نفر اول)